Dokumentacja nawożenia azotem w gospodarstwie rolnym
Nawozy

Dokumentacja nawożenia azotem w gospodarstwie rolnym

Unia Europejska prowadzi wiele działań o charakterze ekologicznym, których efektem ma być ochrona naturalnych zasobów Ziemi. Działania te koncentrują się również w obszarze rolnictwa. Eksperci europejscy w dziedzinie rolnictwa uważają, że w wielu przypadkach nawożenie jest przeprowadzane w sposób nieprawidłowy. Szczególnie dotyczy to nawożenia azotem. W związku z tym rolnicy […]

cesja umowy dzierżawy gruntu
Prawo dla rolnika

Cesja umowy dzierżawy gruntu rolnego Skarbu Państwa – kiedy jest możliwa?

Rolnik, który dzierżawi grunt rolny od Skarbu Państwa, nie może bez uzgodnienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa dokonać cesji tej umowy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i jego zgoda jest w tym przypadku niezbędna. Cesja umowy dzierżawy polega na tym, że w miejsce dotychczasowego dzierżawcy wstępuje […]

Wapnowanie gleby
Prawo dla rolnika

Zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – rolnicy indywidualni mają pierwszeństwo

Zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostały ustalone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (dalej jako: u.g.n.r.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.g.n.r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze wydzierżawienia […]

Kredyty obrotowe dla rolników
Finanse

Wpłaty na fundusze promocji – sprawdź, czy masz obowiązek ich uiszczania

Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2019 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych zostały utworzone specjalne fundusze promocji mające na celu wsparcie marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno – spożywczych. Fundusze są finansowane przez przedsiębiorców branży rolno – spożywczej. Osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą w […]

zasiewy
Prawo dla rolnika

Nakłady na zasiewy – kiedy dzierżawca może żądać ich zwrotu?

Oddając grunt w dzierżawę zazwyczaj wydzierżawiający zawiera umowę pisemną z dzierżawcą, określając w niej między innymi czas trwania umowy oraz dodatkowe postanowienia, na przykład zobowiązanie do utrzymania na własny koszt przedmiotu dzierżawy przez okres jej trwania, żeby poszczególne składniki nie uległy pogorszeniu. Problem może pojawić się w sytuacji, gdy mimo […]

Ubezpieczenie OC rolnika
Finanse

Ubezpieczenie OC rolnika – przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie pokryje szkody

Istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest to, że w przypadku zajścia szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego ponoszącego odpowiedzialność na zasadzie winy lub ryzyka, zakład ubezpieczeń naprawia szkodę w mieniu lub na osobie doznaną przez poszkodowanego. Podobnie jest w przypadku umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność […]

Prawo dla rolnika

Sprzedaż płodów rolnych – krok po kroku

Rolnik może sprzedawać płody rolne i przetworzone produkty rolne bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej (tzw. sprzedaż bezpośrednia). Umiejętne promowanie i sprzedaż produkowanych płodów rolnych i ich przetworów może wpłynąć na znaczne zwiększenie przychodów gospodarstwa rolnego. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej nie wpływa na ubezpieczenie rolnicze w ramach KRUS. Niemniej sprzedaż bezpośrednia jest […]

kpir
Finanse

KPiR w gospodarstwie rolnym

Część rolników prowadzących gospodarstwa rolne ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Kogo dotyczy ten wymóg? Sprawdź, kiedy konieczne będzie prowadzenie KPiR i w jaki sposób powinni robić to rolnicy. KPiR – kto ma obowiązek ją prowadzić? Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez […]

1 2 3 4