Kredyty obrotowe dla rolników
Finanse

Wpłaty na fundusze promocji – sprawdź, czy masz obowiązek ich uiszczania

Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2019 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych zostały utworzone specjalne fundusze promocji mające na celu wsparcie marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno – spożywczych. Fundusze są finansowane przez przedsiębiorców branży rolno – spożywczej. Osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą w […]

zasiewy
Prawo dla rolnika

Nakłady na zasiewy – kiedy dzierżawca może żądać ich zwrotu?

Oddając grunt w dzierżawę zazwyczaj wydzierżawiający zawiera umowę pisemną z dzierżawcą, określając w niej między innymi czas trwania umowy oraz dodatkowe postanowienia, na przykład zobowiązanie do utrzymania na własny koszt przedmiotu dzierżawy przez okres jej trwania, żeby poszczególne składniki nie uległy pogorszeniu. Problem może pojawić się w sytuacji, gdy mimo […]

Ubezpieczenie OC rolnika
Finanse

Ubezpieczenie OC rolnika – przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie pokryje szkody

Istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest to, że w przypadku zajścia szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego ponoszącego odpowiedzialność na zasadzie winy lub ryzyka, zakład ubezpieczeń naprawia szkodę w mieniu lub na osobie doznaną przez poszkodowanego. Podobnie jest w przypadku umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność […]

Prawo dla rolnika

Sprzedaż płodów rolnych – krok po kroku

Rolnik może sprzedawać płody rolne i przetworzone produkty rolne bez obowiązku zakładania działalności gospodarczej (tzw. sprzedaż bezpośrednia). Umiejętne promowanie i sprzedaż produkowanych płodów rolnych i ich przetworów może wpłynąć na znaczne zwiększenie przychodów gospodarstwa rolnego. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej nie wpływa na ubezpieczenie rolnicze w ramach KRUS. Niemniej sprzedaż bezpośrednia jest […]

kpir
Finanse

KPiR w gospodarstwie rolnym

Część rolników prowadzących gospodarstwa rolne ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Kogo dotyczy ten wymóg? Sprawdź, kiedy konieczne będzie prowadzenie KPiR i w jaki sposób powinni robić to rolnicy. KPiR – kto ma obowiązek ją prowadzić? Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez […]

rzepak odgrzybianie
Finanse

Dzierżawa gruntu rolnego – korzyści i zagrożenia

Posiadacz gospodarstwa rolnego chcący rozszerzyć zakres upraw roślin, albo potrzebuje dodatkowych pastwisk lub łąk na potrzeby hodowli zwierząt, nie musi nabywać nieruchomości rolnych na własność. Alternatywą dla zakupu nieruchomości jest dzierżawa, która znacznie mniej obciąża budżet gospodarstwa rolnego. Umowa dzierżawy może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Zarówno wydzierżawiający, […]

Program azotanowy
Nawozy

Program azotanowy. Kto powinien przygotować się na kontrolę?

Program azotanowy został utworzony w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia wód azotanami, które pochodzą z nawożonych pól uprawnych. Program ten został opracowany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zanieczyszczenie wód azotanami jest następstwem nawożenia pól uprawnych nawozami pochodzenia naturalnego, […]

status rolnika indywidualnego
Prawo dla rolnika

Status rolnika indywidualnego – ważny dla zainteresowanych nabyciem ziemi

W kwietniu 2016 r. uchwalono przepisy, które spowodowały, że zgodnie z ogólną zasadą nabywcą nieruchomości rolnej może być jedynie rolnik indywidualny. Posiadanie statusu rolnika indywidualnego ma zatem istotne znaczenie dla podmiotów, które dążą do poszerzenia posiadanego areału ziemi. Zgodnie z definicją rolnika indywidualnego wprowadzoną nowelizacją z kwietnia 2016 r., bez […]

Prawo dla rolnika

Uprawy GMO będą rejestrowane – i to już niebawem

Kwestie związane z GMO są w Polsce regulowane głównie przez ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Wspomniany akt został w ostatnim czasie nowelizowany.  Podstawową zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest powstanie rejestru upraw genetycznie modyfikowanych. Nie jest to autorski pomysł polskiego rządu. Wprowadzenie zmiany było konieczne w celu wdrożenia unijnej […]

1 2 3