Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, Grafika MRiRW

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – w ostatnich tygodniach dość głośno dyskutuje się nad projektem nowej Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ma ona zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowy projekt wzbudza dość duże kontrowersje, zwłaszcza wśród zainteresowanych hodowców i rolników. Przepisy w tym zakresie mają dostosować polskie prawo do praw obowiązujących w Unii Europejskiej. Czego dotyczą nowe przepisy i jakie ewentualne zmiany nastąpią? Przede wszystkim ustalano w sposób kompleksowy sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Do tych ostatnich zaliczono oprócz tradycyjnych gatunków inne, takie jak: drób, zwierzęta z gatunku jeleniowatych, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego, pszczołę miodną.

Księgi hodowlane – Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Nowe przepisy wymagają od hodowców ciągłego prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, zwierz kóz, owiec, świń oraz koniowatych. W odniesieniu do powyższych gatunków konieczne jest też prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej. Co prawda przepisy unijne nie ujmują ciągłości hodowli w przypadku hodowli drobiu, zwierząt jeleniowatych, zwierząt futerkowych oraz pszczół, ale polskie ustawodawstwo poszło szerzej w tym zakresie. Dzięki księgom hodowlanym tworzona jest historia danego zwierzęcia, dokumentująca ewentualne rodowody, a przede wszystkim kompletująca informacje o wynikach z oceny wartości użytkowej i ocena genetyczna zwierzęcia. Tego typu księgi są niezwykle cenione w innych unijnych państwach, np. w Niemczech blisko 90% pogłowia krów mlecznych jest ujętych w księgach hodowlanych. W najbliższym czasie w Polsce zostaną wprowadzone przepisy, które będą obligowały odpowiednie podmioty do pomocy przy prowadzeniu ksiąg hodowlanych, a także przy ocenie wartości genetycznej i użytkowej zwierząt gospodarczych. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Nowe uprawnienia ministra

W świetle nowej ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich minister rolnictwa otrzymał nowe uprawnienia:

  • będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które zabiegają o prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz rejestrów hodowlanych dla bydła, świń, owiec kóz i zwierząt koniowatych.
  • zyska uprawnienia do zatwierdzania programów hodowlanych, które są realizowane przez zatwierdzone związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane,
  • zostało mu umożliwione zlecanie kontroli urzędowych, które w imieniu ministra będzie przeprowadzało Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Pozostałe zapisy – Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Projekt ustawy zakłada też pewne korzyści dla rolników i hodowców. Przewiduje się, że mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oferowane jest wsparcie finansowe. Pomoc będzie świadczona w formie bezpośredniej i subsydiowanej, która będzie polegała na:

  • pomocy w prowadzeniu ksiąg hodowlanych – do 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • pomocy przy ocenie wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich – do 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nowym zapisem jest też propozycja, by wysokość pobieranych opłat była ustalana przez wytypowane i uprawnione podmioty na podstawie poniesionych kosztów związanych z dokonaniem wpisu, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego. Wysokość opłat i warunki na jakich dany wpis będzie można uzyskać, będą podawane na stronach internetowych, a także dostępne w siedzibach firm prowadzących księgi. Przewidywane jest również wprowadzenie przepisów przejściowych, do czasu wydania nowych aktów prawnych, które umożliwią zachowanie niektórych rozporządzeń wydanych na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy.

Tekst: Magdalena Lisek

Sprawdź co może Ci się przydać na fermie