Płatności bezpośrednie w 2016 r.

Płatności bezpośrednie w 2016 r
Płatności bezpośrednie w 2016 r., fot. Pixabay

W 2016 r. w ramach systemu wsparcia bezpośredniego stosowane są te same rodzaje płatności, które były realizowane w 2015 r., tj.:

 • jednolita płatność obszarowa,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dla młodych rolników,
 • płatność dodatkowa,
 • płatności związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność do chmielu, płatność do lnu i płatność do konopi włóknistych),
 • przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).

Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2016 r. jest możliwe w terminie do 30 września br., nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.

Warunki przyznawania płatności zasadniczo nie uległy zmianie w porównaniu do roku 2015. Wprowadzono jedynie wymóg posiadania tytułu prawnego do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o płatności. Ma to na celu wyeliminowanie nadużyć polegających na bezumownym użytkowaniu gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych. Rolnik ubiegający się o płatności do gruntów Zasobu powinien złożyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do tych gruntów wraz ze wskazaniem, z czego wywodzi ten tytuł prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy złożyć w terminie do 31 sierpnia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. można składać do 15 czerwca 2016 r. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 11 lipca 2016 r., ale spowoduje to obniżenie kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Stawki poszczególnych płatności oblicza się poprzez podzielenie określonej dla danej płatności rocznej puli środków finansowych przez kwalifikującą się w danym roku do danego rodzaju płatności liczbę hektarów albo zwierząt.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Zasadniczo nie przyznaje się płatności bezpośrednich podmiotom, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, a jednocześnie kwota ich płatności przekracza 5 000 EUR, aby uzyskać więcej informacji o rolniku aktywnym zawodowo).

Poza „aktywnością zawodową”, warunkiem przyznania pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest posiadanie przynajmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności, przy czym minimalna powierzchnia pojedynczej działki rolnej, która może być objęta płatnościami obszarowymi, to 0,1 ha. W przypadku rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją do zwierząt, nie jest konieczne spełnienie wymogu powierzchniowego (minimalna wielkość gospodarstwa 1 ha), ale wówczas kwota płatności musi wynosić przynajmniej 200 EUR.

Zgodnie z przepisami unijnymi, wnioskodawcom nie przyznaje się jakichkolwiek korzyści wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego, w tym płatności bezpośrednich, jeżeli warunki wymagane do uzyskania takich korzyści zostały sztucznie stworzone, w sprzeczności z celami tego prawodawstwa (np. nastąpił podział gospodarstwa w celu ominięcia limitów wsparcia).

W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu. Stosownie do art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121, z późn. zm.), posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Zatem, w odniesieniu do gruntów, płatności bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie użytkuje grunty, utrzymuje je w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) oraz wypełnia wymogi zasady wzajemnej zgodności. Płatności nie są przewidziane dla właścicieli, którzy, dysponując jedynie tytułem własności do gruntu, nie prowadzą na nim działalności rolniczej.

W przypadku przekazania gospodarstwa, a więc np. sprzedaży czy dzierżawy, najpóźniej do dnia 31 maja danego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności przez przekazującego gospodarstwo, płatności otrzymuje przejmujący gospodarstwo, pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca tego roku złoży odpowiedni wniosek. Jeżeli przekazanie gospodarstwa nastąpiło po 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności przez przekazującego gospodarstwo, wówczas płatności przysługują przekazującemu, jeżeli zostaną spełnione warunki ich przyznania.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przysługują spadkobiercy, jeżeli:

 • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;
 • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności;
 • spełnia on warunki przyznania danej płatności.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu skierowanej do niego decyzji w sprawie przyznania płatności, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują jego spadkobiercy.

Płatności bezpośrednie przyznawane są do powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych) do prowadzenia działalności rolniczej lub wykorzystywanych głównie do prowadzenia działalności rolniczej (z wyjątkiem lotnisk, boisk sportowych oraz pól golfowych). Ponadto płatnościami mogą być objęte powierzchnie uprawnione do płatności w 2008 r., które po tej dacie przestały spełniać warunki kwalifikowalności w wyniku zalesienia i zobowiązania rolnośrodowiskowego wynikającego ze stosowania schematów pomocowych w ramach II filaru WPR.

Użytki rolne to grunty orne, trwałe użytki zielone, pastwiska trwałe lub uprawy trwałe, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji. Zagajniki o krótkiej rotacji tworzą jednolite gatunkowo uprawy drzew z rodzajów brzoza, topola lub wierzba o powierzchni co najmniej 0,1 ha (warunkiem przyznania płatności do powierzchni tych upraw jest ponadto dokonywanie zbioru plonu w cyklu nie dłuższym niż: 10 lat w przypadku upraw brzozy i 8 lat w przypadku pozostałych upraw).

Prowadzenie działalności rolniczej polega na produkcji, hodowli lub uprawie produktów rolnych lub utrzymywaniu użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających ponad zwykłe praktyki rolnicze.

Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, a w przypadku gruntów, na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

 • „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na gruntach ugorowanych, które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności jako obszar proekologiczny, ww. zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, należy wykonać w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

Płatnościami mogą być objęte również powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w obrębie gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, a więc rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu, tj. powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew. Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych.

W przypadku upraw konopi włóknistych, płatności obszaroweprzysługują do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta zezwoleniem wydanym zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.). Nie dotyczy to jednak upraw konopi prowadzonych przez jednostki naukowe oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także przez podmioty zajmujący się hodowlą roślin i stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych (zgodnie z art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Jednolita płatność obszarowa

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do całkowitej powierzchni gruntów rolnych, na których prowadzona jest działalność rolnicza, przy czym maksymalna kwota na gospodarstwo, która może zostać przyznana w formie tej płatności, to 150 tys. EUR. Wynika to ze stosowania tzw. mechanizmudegresywności, który polega na redukcji jednolitej płatności obszarowej o 100% nadwyżki kwoty tej płatności ponad 150 tys. EUR. Kwota uzyskana w wyniku stosowania tego mechanizmu zasila budżet PROW.Płatność za zazielenienie

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej są zobowiązani do realizacji zazielenienia. W zależności od ilości posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz udziału trwałych użytków zielonych, rolnicy są zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Zazielenienie jest realizowane przez:

 • dywersyfikację upraw,
 • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
 • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA – ang. ecological focus area).

Ponadto możliwa jest realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktyki równoważne w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przepisy unijne przewidują szereg wykluczeń z obowiązku ich stosowania, m.in. gospodarstwa, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone lub gospodarstwa o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych albo ugorowanych, z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko, są zwolnione z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw lub utrzymywania obszarów proekologicznych.

Płatność za zazielenienie (greening)

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie, to obowiązkowy komponent nowego systemu płatności bezpośrednich. Na jej finansowanie przeznaczone jest 30% krajowej koperty finansowej, tj. ok. 1 mld EUR rocznie (szacowana stawka płatności za zazielenienie wyniesie ok. 74 EUR/ha).

Zazielenienie jest realizowane przez:

 • dywersyfikację upraw,
 • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
 • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA1).

Ponadto, możliwa jest realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktykę równoważną w ramach działania rolnośrodowiskowo – klimatycznego PROW 2014 – 2020, poprzez realizację wymogu: „Zastosowanie minimum 4 upraw* w plonie głównym w ciągu roku w gospodarstwie, w tym udział głównej uprawy, oraz łącznie zbóż w strukturze zasiewów nie może przekraczać  65% i udział każdej uprawy nie  może być mniejszy niż 10% (*) uprawa – zdefiniowana w art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013”, w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej są zobowiązani do realizacji zazielenienia. W zależności od ilości posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz udziału trwałych użytków zielonych, rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Przepisy unijne przewidują szereg wykluczeń z obowiązku ich stosowania, m.in. gospodarstwa, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone lub gospodarstwa o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych albo ugorowanych, z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko, są zwolnione z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw lub utrzymywania obszarów proekologicznych.2

Gospodarstwa uczestniczące w systemie dla małych gospodarstw rolnych zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1307/20133, pomimo, że są zwolnione z realizacji zazielenienia są uprawnione do otrzymania tej płatności.

Grunty objęte uprawami wieloletnimi, tzw. uprawami trwałymi, są wyłączone z obowiązku spełniania zazielenienia. Poniżej przedstawiono przykładową listę roślin zaliczanych do upraw trwałych.

Płatność za zazielenienie w sposób automatyczny będą otrzymywać rolnicy prowadzący produkcję rolniczą zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego4 – przepis ten ma zastosowanie jedynie do tej części obszaru gospodarstwa rolnego, na której jest prowadzona produkcja ekologiczna zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Oznacza to, że na pozostałej części gospodarstwa rolnik objęty jest obowiązkiem spełniania odpowiednich praktyk zazielenienia – w zależności od ilości gruntów ornych w tej pozostałej części gospodarstwa oraz udziału trwałych użytków zielonych rolnik zobowiązany będzie do spełniania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

W przypadku niespełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia, przepisy unijne przewidują stosowanie sankcji poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty płatności.

Zależność między realizacją działań rolnośrodowiskowych realizowanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 a deklarowaniem obszarów proekologicznych (EFA)

Rolniku pamiętaj!

I. Jeżeli realizujesz Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 i w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020i w swoim gospodarstwie uprawiasz w plonie głównym rośliny bobowate drobnonasienne lub bobowate grubonasienne (z listy dostępnej w zakładce Obszary proekologiczne (EFA) -> uprawę taką możeszjednocześnie zadeklarować jako obszar proekologiczny (obszar EFA) – uprawę wiążącą azot;

II. Jeżeli realizujesz Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020i w swoim gospodarstwie posiadasz międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazujesz jako praktykę dodatkową –> taki obszar możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszar EFA (opisanych w zakładce Obszary proekologiczne (EFA)).

Natomiast, jeżeli międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takim przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.

III. Jeżeli realizujesz: (i) wariant 8.2 Międzyplon ozimy lub (ii) wariant 8.3 Międzyplon  ścierniskowy   Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007–2013 albo (iii) wariant 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, to międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązań –> nie możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. 

Natomiast, jeżeli w gospodarstwie uprawiasz więcej międzyplonów, ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania, wtedy międzyplony te mogą być zadeklarowane jako
obszar EFA.

IV. Jeżeli beneficjent podjął zobowiązanie rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013 w ramach wariantu 9.3 Utrzymanie 2 – metrowych miedz śródpolnych lub wariantu 9.4. Utrzymanie 5 –metrowych miedz śródpolnych:

– po 2011 r. i kontynuuje je w roku 2015 oraz latach kolejnych to obszar tych miedz śródpolnych może być zadeklarowany jako obszar proekologiczny (obszar EFA);

– w 2011 r. i kontynuuje je w roku 2015 to obszar tych miedz śródpolnych nie może być zadeklarowany jako obszar proekologiczny (obszar EFA).

WAŻNE!

W przypadku stwierdzenia niespełnienia w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone wymogu dotyczącego: zastosowania co najmniej 4 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym: (i) udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie; (ii) udział upraw zbóż nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie; (iii) udział każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, który stanowi jednocześnie praktykę równoważną do dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia, nałożona zostanie sankcja zarówno w zakresie płatności za zazielenienie jaki płatności z tytułu realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.

Kalkulator dla płatności za zazielenienie

Przed wprowadzaniem danych do kalkulatora w zakresie płatności za zazielenienie  proponuje się zapoznać z niniejszą instrukcją. Szczegółowe zasady realizacji praktyk zazielenienia są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Kalkulator jest narzędziem, który ma na celu pomoc rolnikom w sprawdzeniu, czy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 podlegają oni wyłączeniu z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw oraz praktyki utrzymania obszaru proekologicznego.

Rolnikom, którzy są objęci obowiązkiem realizacji powyższych praktyk, kalkulator umożliwia sprawdzenie, czy przy wskazanej przez nich powierzchni gruntów rolnych, strukturze zasiewów, wielkości obszarów proekologicznych, spełniają oni warunki w zakresie przestrzegania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska.

Część I – dywersyfikacja upraw.

Dane wprowadzane przez rolnika:

 • Czy rolnik realizuje zobowiązanie w zakresie pakietu 1 w ramach PROW? – należy wybrać z listy TAK lub NIE.
 • Powierzchnia użytków rolnych posiadanych przez rolnika [ha] – należy wprowadzić powierzchnię użytków rolnych ogółem w gospodarstwie.
 • Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności [ha] – należy wprowadzić powierzchnię gruntów ornych ogółem w gospodarstwie, łącznie z gruntami ornymi niezgłoszonymi do płatności.
 • Maksymalna powierzchnia uprawy głównej na gruntach ornych [ha] – wartość wyliczana automatycznie dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych od 10 ha, po wprowadzeniu powierzchni gruntów ornych. Wyliczana jako 75% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.
 • Maksymalna powierzchnia dwóch upraw głównych na gruntach ornych [ha] – wartość wyliczana automatycznie dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 30 ha, po wprowadzeniu wartości w polu „Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności”. Wyliczana jako 95% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.
 • Liczba wymaganych upraw na gruntach ornych – wartość wyliczana automatycznie, po wprowadzeniu powierzchni gruntów ornych. Dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych od 10 do 30 ha liczba wymaganych upraw na gruntach ornych wynosi 2; dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 30 ha liczba wymaganych upraw na gruntach ornych wynosi 3.
 • Powierzchnia traw na gruntach ornych lub innych roślin pastewnych zielnych[ha] – należy wprowadzić łączną powierzchnię traw na gruntach lub/i innych roślin pastewnych zielnych w gospodarstwie. W zakładce Gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii „trawy lub inne zielne rośliny pastewne”, pomocniczo wykazane zostały rośliny, których powierzchnię należy uwzględnić w powierzchni traw na gruntach ornych lub innych roślin pastewnych zielnych, pod warunkiem, że rośliny te zostały przeznaczone na paszę.
 • Powierzchnia gruntów ugorowanych [ha] – należy podać powierzchnię gruntów ugorowanych w gospodarstwie.
 • Powierzchnia TUZ [ha] – należy podać łączną powierzchnię trwałych pastwisk i/lub trwałych łąk w gospodarstwie.
 • Nazwa uprawy oraz powierzchnia uprawy [ha] – należy wybrać z rozwijanej listy uprawy o największym areale, których produkcja jest prowadzona na gruntach ornych. Aby określić dla danej uprawy rodzaj/gatunek rośliny, należy skorzystać z wykazu roślin, dostępnego po naciśnięciu przycisku „Wykaz roślin”.  Dla wybranych upraw należy wprowadzić powierzchnię zajmowaną przez poszczególne uprawy.  Liczba wybranych upraw musi odpowiadać  wartości wskazanej dla pola „Liczba wymaganych upraw na gruntach ornych”.
 • W przypadku, gdy uprawami o największym areale są  rośliny, wymienione w słowniku „Gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii trawy i inne zielne rośliny pastewne” oraz rośliny te zostały przeznaczone na paszę, wówczas w polu „Powierzchnia traw na gruntach ornych lub innych roślin pastewnych zielnych” należy wprowadzić łączną powierzchnię zajmowaną przez trawy oraz rośliny zielne pastewne. Natomiast w przypadku, gdy  rośliny, wymienione w słowniku „Gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii trawy i inne zielne rośliny pastewne” nie zostały przeznaczone na paszę ( np. produkcja nasienna), wówczas należy wybrać odpowiedni gatunek rośliny z rozwijanej listy upraw dla pola „Nazwa uprawy oraz powierzchnia uprawy”.

Część II – obszar proekologiczny.

Dane w zakresie utrzymania obszaru proekologicznego należy wprowadzić tylko w przypadku, gdy grunty orne gospodarstwa rolnego obejmują więcej niż 15 ha.

 • Wspólna realizacja obowiązku utrzymania obszaru EFA – należy wybrać z listy TAK lub NIE
 • Poszczególne elementy obszaru proekologicznego – należy podać wartości rzeczywiste (bez stosowania współczynników ważenia i konwersji) dla posiadanych elementów obszaru proekologicznego, zwracając uwagę na jednostkę miary wymaganą dla danego elementu obszaru proekologicznego: m lub m2.
 • Wartości rzeczywiste przeliczane są automatyczne w oparciu o współczynnik konwersji oraz ważenia dla poszczególnych elementów EFA.
 • Wymagana powierzchnia obszaru EFA [ha] – wartość wyliczana automatycznie po wprowadzeniu wartości w polu „Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności” oraz po wybraniu wartości NIE w polu „Wspólna realizacja obowiązku utrzymania obszaru EFA”, jako 5% powierzchni gruntów ornych. Wartość ta wyliczana jest dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha.
 • Wymagana powierzchnia obszaru EFA („wspólna realizacja”) [ha] – wartość wyliczana automatycznie po wprowadzeniu wartości w polu „Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności” oraz po wybraniu wartości TAK w polu „Wspólna realizacja obowiązku utrzymania obszaru EFA”, jako 2,5% powierzchni gruntów ornych. Wartość ta wyliczana jest dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha.

Część III -WYNIK.

Wartości wyliczane przez kalkulator:

 • Udział uprawy głównej w powierzchni gruntów ornych – wartość wyliczana przez kalkulator jako stosunek powierzchni uprawy o największym areale do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.
 •  Udział dwóch upraw głównych w powierzchni gruntów ornych – wartość wyliczana przez kalkulator.
 • Powierzchnia obszaru EFA [ha] – wartość wyliczana przez kalkulator po wprowadzeniu danych w zakresie poszczególnych elementów obszaru proekologicznego dla gospodarstw o powierzchni gruntów ornych powyżej 15 ha. Wartość przeliczona na ha.
 • Udział obszaru EFA w powierzchni gruntów ornych – wartość wyliczana przez kalkulator poprzez iloraz danych z wiersza „Powierzchnia obszaru EFA” względem „Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie, w tym niezgłoszonych do płatności [ha]”. Wartość wyliczana dla gospodarstw powyżej 15 ha gruntów ornych.
 • Czy gospodarstwo zwolnione z dywersyfikacji? – wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE.
 • Czy spełniony warunek dywersyfikacji? – wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE lub NIE DOTYCZY. Jeżeli gospodarstwo jest zwolnione z dywersyfikacji, nie sprawdzany jest ten warunek i pole przyjmuje wówczas wartość NIE DOTYCZY.
 • Czy spełniony warunek utrzymywania obszaru proekologicznego? – wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE lub NIE DOTYCZY. Jeżeli gospodarstwo jest zwolnione z dywersyfikacji, nie sprawdzany jest ten warunek i pole przyjmuje wówczas wartość NIE DOTYCZY.
 •  Czy gospodarstwo zwolnione z obowiązku utrzymywania obszaru proekologicznego? – wartość wyliczana przez kalkulator na podstawie danych wprowadzonych przez rolnika; może przyjmować wartości TAK lub NIE.

Dane dotyczące dywersyfikacji upraw:

Wykaz roślin

1Obszary na których wysiewa się mieszankę nasion, do celów dywersyfikacji, uznaje się za obszary objęte jedną pojedynczą uprawą, niezależnie od poszczególnych roślin zawartych w mieszance. We wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 nie jest błędne zadeklarowanie mieszanki jako – uprawa mieszana.

Link do kalkulatora: http://www.arimr.gov.pl/kalkulator-za-zazielenienie.html

Przykładowa lista gatunków zaliczanych do upraw trwałych:

 • Agrest
 • Amelanchier (świdośliwa)
 • Aronia czarno owocowa
 • Bez czarny
 • Borówka brusznica
 • Borówka niska
 • Borówka wysoka i średnia
 • Brzoskwinia
 • Czereśnia
 • Dereń jadalny
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)
 • Jeżyna
 • Malina
 • Morela
 • Pigwa
 • Pigwowiec
 • Porzeczka (czarna i kolorowa)
 • Porzeczko agrest
 • Rabarbar
 • Rokitnik
 • Róża owocowa
 • Szparag
 • Śliwa
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • Żurawina

Odnośnik otwierany w nowym oknie Materiał informacyjny dotyczący płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie) (.pdf 1,57 MB)

—————–

1 EFA – ang. ecological focus area

2 Patrz – wyłączenia w zakresie praktyki dywersyfikacji upraw i praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

3 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

4 Spełniający wymogi określone w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Płatność dla młodych rolników

Płatność dla młodych rolników kierowana jest do rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach jednolitej płatności obszarowej, oraz których wiek w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat. Ma ona formę płatności powierzchniowej, a jej stawka wynosi 25% średniej krajowej płatności na hektar. Przyznawana jest do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową, nie większej jednak niż 50 ha.

Płatność dla młodych rolników jest przyznawana również osobom prawnym oraz grupom osób pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku składania przez osobę prawną lub grupę osób wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat oraz która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad osobą prawną lub grupą osób w ciągu 5 lat przed dniem złożenia przez osobę prawną lub grupę osób pierwszego wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika. Ponadto osoba ta sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną lub grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego.

Płatność dodatkowa

Płatność dodatkowa przysługuje do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową mieszczącej się w przedziale 3,01-30 ha (maksymalnie do powierzchni 27 ha na gospodarstwo). Beneficjentami tej płatności są zatem rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni większej niż 3 ha.

Płatności związane z produkcją

W ramach wsparcia związanego z produkcją realizowane są płatności w 4 sektorach produkcji zwierzęcej (bydło, krowy, owce, kozy) oraz w 8 sektorach produkcji roślinnej (rośliny wysokobiałkowe, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, owoce miękkie, chmiel, len, konopie włókniste).

Płatności do zwierząt

Zwierzęta zgłaszane do płatności, najpóźniej od dnia złożenia wniosku, powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji. Oznacza to, że płatnością mogą zostać objęte zwierzęta zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w momencie składania wniosku, bez względu na ewentualne braki występujące we wcześniejszym okresie.

Płatności przyznawane są do zwierząt w określonym wieku, który jest ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Warunkiem otrzymania płatności jest posiadanie ich w tzw. okresie przetrzymywania. W okresie tym zwierzęta muszą przebywać w siedzibie stada lub w miejscu, którego adres został podany w oświadczeniu załączonym do wniosku. W przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do bydła, płatności do krów oraz płatności do kóz, okres ten obejmuje 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności. Natomiast w przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do owiec, okres przetrzymywania trwa od 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Ponadto rolnik musi posiadać zadeklarowane owce w dniu złożenia wniosku.

W trakcie okresu przetrzymywania możliwe jest zastąpienie zwierząt. Zastępujące zwierzęta muszą spełniać warunki kwalifikowalności. Rolnik, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia, musi wejść w posiadanie nowego zwierzęcia oraz poinformować o zastąpieniu kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję). Możliwe jest również zastąpienie danej sztuki inną, przebywającą do tej pory w gospodarstwie (nie ma obowiązku zakupu nowego zwierzęcia).

Płatnościami związanymi z produkcją mogą być objęte również zwierzęta, do których przyznawane jest wsparcie w ramach programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie PROW.

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wiekunieprzekraczającym 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 30 sztuk.

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 30 sztuk.

Płatność do owiec przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy. Przyznawana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Płatność do kóz przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wypłacana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Płatności do upraw

Wszystkie płatności związane z produkcją realizowane w sektorach produkcji roślinnej mają postać płatności obszarowych, tj. przyznawane są do powierzchni upraw. Jedna z tych płatności ma charakter regionalny (wsparcie w sektorze chmielu), pozostałe mają zasięg ogólnokrajowy.

Płatność do roślin wysokobiałkowych przysługuje do powierzchni nie większej niż 75 ha.

Gatunki roślin, których uprawa objęta jest wsparciem, to: bób, bobik, ciecierzyca, esparceta siewna, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, nostrzyk biały, peluszka, seradela uprawna, soczewica jadalna, soja zwyczajna, wyka kosmata, wyka siewna.

Płatność przysługuje również w przypadku uprawy roślin ww. gatunków w formie mieszanek. W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ponadto uprawę z rośliną podporową spoza tej listy.

Wnioski o przyznanie tej płatności mogą składać również rolnicy, którzy w danym roku ubiegają się o wsparcie w ramach:

1) pakietu Rolnictwo zrównoważone w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020;

2) pakietu Rolnictwo ekologiczne w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Płatność do buraków cukrowychprzyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy dostawy z producentami cukru (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do ziemniaków skrobiowych przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych z producentami skrobi lub wyrobów skrobiowych (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do pomidorów  przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy na uprawę pomidorów z przetwórcami warzyw (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw pomidorów, nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do owoców miękkich  przysługuje do powierzchni upraw truskawek lub malin. Nie jest wymagana umowa kontraktacji, co pozwala na objęcie płatnością nie tylko powierzchni upraw owoców kierowanych do przetwórstwa, lecz również wysokiej jakości owoców konsumpcyjnych, w tym owoców przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Płatność do chmielu  przysługuje do powierzchni upraw chmielu. Plantacja musi spełniać określone warunki dotyczące gęstości sadzonek (1 300 sadzonek na hektar) oraz wyposażenia w konstrukcję nośną i zewnętrzne odciągi kotwiczne.

Wsparcie ma zasięg regionalny. Przysługuje do upraw chmielu zlokalizowanych w:

1) rejonie lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński;

2) rejonie wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński;

3) rejonie dolnośląskim obejmującym powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.

Płatność do lnu  przysługuje do powierzchni uprawy lnu. Nie jest wymagane posiadanie umowy.

Płatność do konopi włóknistych  przysługuje do powierzchni upraw konopi włóknistych, o ile rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny.

Wymagane jest posiadanie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) rolnikowi, małżonkowi rolnika albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy gruntów. Płatność przysługuje do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta tym zezwoleniem.

Przejściowe wsparcie krajowe

W ramach przejściowego wsparcia krajowego realizowana jest płatność do tytoniu.

Zgodnie z przepisami unijnymi, warunki przyznawania wsparcia krajowego muszą być identyczne do tych, które zostały zatwierdzone w odniesieniu do 2013 r. Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu może być przyznawane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją.

Płatność do tytoniu przysługuje rolnikowi, który:

1) spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303).

Płatność do tytoniu przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r.