Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych

biogazownie
Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych, fot. pixabay

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie budową biogazowi rolniczych i małych elektrowni wodnych. Na razie dopiero „gonimy” w tym zakresie Europę, bo np. w Niemczech jest już ponad siedem tysięcy biogazowi, a w Polsce niewiele ponad trzysta.

Niemniej, polscy rolnicy, zaczynają rozumieć potrzebę ich powstawania i poszukiwane są niskooprocentowane pożyczki i dotacje, aby ruszyć z inwestycjami. Zainteresowanych, na pewno ucieszy informacja, że od 20 lipca br. ruszył nabór do programu priorytetowego AgroEnergia, ze wsparciem na biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne o mocy zainstalowanej  sięgającej do 500kW.

Niestety, pamiętać trzeba o tym, że program ma dość ograniczony budżet. Z tego powodu wszyscy, którzy są zainteresowani dofinansowaniem, powinni jak najszybciej składać wnioski. Biogazownie to dość dochodowy biznes, oparty na doświadczeniach znanych z Niemiec. Od 2019 roku, w przypadku biogazowi, zaproponowano nowy system wsparcia, oparty o ceny gwarantowane. Będzie obowiązywał przez 15 lat.

Zainteresowani powinni wiedzieć, że z tytułu produkcji energii, pochodzącej z biogazowi, można osiągnąć pokaźne zyski. Przy założeniu, że hipotetyczna biogazownia produkuje 800 MWh (na każde 100 kW mocy), a cena gwarantowana wyniesie 722 zł/MWh, to rocznie jest to przychód rzędu 577 600 PLN, a przez piętnaście lat – 8 664 000 PLN. Oczywiście, przy każdym kolejnym 100 kW mocy, uzyskane dochody będą wyższe.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Zasady naboru

Nabór zaczął się 20 lipca 2021 roku, a zakończy 29 grudnia 2021 roku lub w momencie wyczerpania środków przyznanych na ten program. Co będzie dofinansowane? Wszystkie przedsięwzięcia, które polegają na zakupie i montażu: biogazowi rolniczych wraz z instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW); elektrownie wodne o mocy do 500 kW oraz zakup i montaż, towarzyszących instalacjom, magazynów energii. Dofinansowanie będzie realizowane w formie dotacji i pożyczki.

Do kogo program jest skierowany?

Program jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości lub ją dzierżawią, a łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha. Osoby te powinny przynajmniej rok przed złożeniem wniosku samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne. Beneficjentami programu są też osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych o takim samym areale jak osoby fizyczne. Dodatkowym wymaganiem jest, by osoby prawne przynajmniej przez rok, przed złożeniem wniosku, prowadziły działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Dofinansowanie – w jakiej formie

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki lub dotacji. W przypadku pożyczki jest to 100% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku dotacji można otrzymać 50% kosztów kwalifikowanych. Na dotacje kwota alokacji wynosi 48,4 mln złotych, a na pożyczki – do 26 mln złotych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski do programu mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Można to zrobić korzystając z profilu zaufanego, ewentualnie podpisu kwalifikowanego. Wnioski są oceniane na bieżąco, a wnioskodawcy lub osoby przez nie upoważnione, otrzymają odrębne pismo o ocenie wniosku. Wszystkie wnioski złożone po terminie, zostaną automatyczne odrzucone.

Należy pamiętać!

  1. Biogazownie są inwestycjami, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Należy pamiętać tylko o tym, by substrat, stanowiący wkład do biogazowi, był pochodzenia rolnego. Dotyczy to takich produktów jak: słoma, gnojowica, odpady z zakładów rolno-spożywczych, pomiot kurzy.
  2. Biogazownie to interes opłacalny, warto jednak pomyśleć, co zrobi się z ciepłem, przez nie wytworzonym. Energia elektryczna będzie zagospodarowana we własnym gospodarstwie albo przekazana do sieci. Ciepło można użyć do ogrzania budynków, wykorzystać w suszarniach albo sprzedać sąsiadom. W przypadku biogazowi, przeciętne gospodarstwo domowe, jest w stanie zagospodarować około 25% wytwarzanego ciepła. Dobrze jest, w przypadku przystąpienia do programu, mieć pomysł na zagospodarowanie pozostałej ilości, bo go nie tracić.

Wnioski o dofinansowanie warto jest złoży jak najszybciej.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Co to jest folia kiszonkarska?