Zalety rolnictwa zrównoważonego

zasady zrównoważonego rolnictwa

Z rolnictwa zrównoważonego, płynie mnóstwo korzyści dla środowiska, ogółu społeczeństwa oraz rolników. Warto wymienić choć kilka i poznać na czym właściwie polega taki typ rolnictwa.

Środowisko

Następuje znaczna poprawa stanu gleby, powietrza, a także wód gruntowych. Spada emisja gazów cieplarnianych oraz zużycie energii z nieodnawialnych źródeł. Ponadto rośnie bioróżnorodność w środowisku naturalnym.

Społeczeństwo

Rolnictwo zrównoważone wpływa na wzrost aktywizacji lokalnych społeczności oraz podwyższa atrakcyjność obszarów rolnictwa zrównoważonego, co z kolei ma przełożenie w turystce. Dodatkowo zwiększa się bezpieczeństwo żywności, a jednocześnie polepszają się warunki pracy w małych gospodarstwach rolnych.

Rolnicy

Dzięki zrównoważonemu rolnictwu farmerzy są w stanie spełniać oczekiwania zarówno odbiorców, jak i konsumentów, a przy tym otrzymują nowe rynki zbytu. W szybkim tempie mogą poprawić rentowność gospodarstwa, a także zdywersyfikować swoje dochody. Nie do przecenienia jest również stopniowe zdobywanie wiedzy i cennego doświadczenia.

W jaki sposób realizować ideę równoważonego rolnictwa?
Rolnictwo zrównoważone to nic innego jak tylko pełna świadomość tego, że naturalne zasoby Ziemi są ograniczone. Produkcja żywności prowadzona z zachowaniem poszanowania dla natury niesie ze sobą szereg korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samego rolnika i ogółu społeczeństwa.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Rolnik jako kluczowe ogniwo

Nie ulega wątpliwości, że rolnik jest bezpośrednim producentem żywności. Jednocześnie spełnia wobec reszty społeczeństwa funkcję usługową, zarządzając środowiskiem oraz poniekąd krajobrazem obszarów wiejskich. Warto przy tym pamiętać, że produkcja rolna to złożony i skomplikowany proces technologiczny, dlatego też rolnik powinien się wykazać bardzo wysokim poziomem kompetencji.

Kiedy gospodarstwo realizuje zasady zrównoważonego rolnictwa?

Do najważniejszych zadań rolnika należy stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym planem i jednocześnie w zgodzie z dobrą praktyką rolniczą. Każde gospodarstwo powinno także dbać o glebę, zapobiegać jej erozji, a także regularne ją badać w celu poprawy produktywności.

Bratki – efektowne kwiaty we wszystkich kolorach tęczy