System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, fot. doglington źródło: flickr.com

Wśród obowiązków wynikających z funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt można wymienić między innymi oznakowanie zwierząt gospodarskich oraz prowadzenie księgi rejestracji.

Wymienione na wstępie powinności obciążają posiadacza zwierzęcia. Posiadacz zwierzęcia ma obowiązek oznakowania i zgłoszenia tego do oddziału regionalnego lub biura powiatowego ARiMR.

Terminy nie są jednolite dla wszystkich zwierząt gospodarskich

Dość niezrozumiałe jest ustalenie zupełnie odmiennych terminów oznakowania dla poszczególnych grup zwierząt gospodarskich. Wprowadza to niepotrzebne zamieszanie i utrudnienie dla adresatów tych przepisów – producentów rolnych. W przypadku owiec i kóz oznakowanie powinno być dokonane w terminie do 180 dni od urodzenia – w przypadku trzody chlewnej termin wynosi tylko 30 dni, a w odniesieniu do bydła – zaledwie 7 dni. W lepszej sytuacji są rolnicy, którzy kupują zwierzęta z krajów UE – zachowują one dotychczasowe oznakowanie, więc pozostaje tylko zgłosić zakup zwierząt gospodarskich na odpowiednim formularzu.

Przywóz zwierząt z państw trzecich i nowe oznakowanie

Niektóre zwierzęta są przywożone z krajów trzecich, czyli państw nienależących do Unii Europejskiej. Są one objęte obowiązkiem oznakowania – otrzymują nowy numer identyfikacyjny. Procedura oznakowania jest bardzo sformalizowana. Rolnik nie może usuwać kolczyka, ani zastępować go innym – w razie zgubienia lub uszkodzenia kolczyka musi złożyć wniosek w oddziale ARiMR. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi można złożyć zamówienie u dostawcy kolczyków.

Księga rejestracji – dla bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej

Posiadacze zwierząt gospodarskich mają obowiązek prowadzenia księgi rejestracji. Z obowiązku są zwolnione podmioty, które:

  • zajmują się transportem
  • prowadzą rzeźnie
  • „przetrzymują” zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, w tym na wystawach, konkursach i pokazach

Z prowadzeniem księgi rejestracji jest związanych kilka zasad. Pierwsza z nich – zasada języka polskiego – raczej nie sprawia problemu. Trudności mogą pojawić się w odniesieniu do reguł zmiany wpisów, terminu wpisu oraz sposobu jego umieszczenia.

Podstawowe zasady prowadzenia księgi rejestracji

Zmiana wpisu w księdze rejestracji powinna być dokonana w taki sposób, żeby organ sprawdzający treść dokumentu mógł odczytać wcześniejszy wpis – wielu rolników o tym zapomina przekreślając lub zamazując błędne informacje. Wpisy muszą być umieszczane bezpośrednio po zdarzeniu, które musi być odnotowane – dopuszczalne jest późniejsze dokonanie wpisu, ale nieprzekraczalną granicę stanowi 7 dni od zdarzenia. Co do sposobu umieszczania informacji w księdze rejestracji można ograniczyć się do wskazania dwóch cech – trwałego i czytelnego charakteru.

Wymienione wyżej zasady dotyczące oznakowania i prowadzenia księgi rejestracji mają charakter ogólny i podstawowy. Powinny być znane każdemu posiadaczowi zwierząt gospodarskich, zobowiązanemu do ich wypełnienia wspomnianych wyżej obowiązków. Niedopełnienie ciążących na posiadaczu powinności może zakończyć się wymierzeniem mu sankcji administracyjnych.

Tekst: Magdalena Lisek