KPiR w gospodarstwie rolnym

kpir
KPiR w gospodarstwie rolnym fot. pixabay
Część rolników prowadzących gospodarstwa rolne ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Kogo dotyczy ten wymóg? Sprawdź, kiedy konieczne będzie prowadzenie KPiR i w jaki sposób powinni robić to rolnicy.

KPiR – kto ma obowiązek ją prowadzić?

Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych. Rolnicy muszą też w tym przypadku wykonywać działalność gospodarczą – osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym.

Jak rolnicy powinni prowadzić KPiR?

Rolnicy prowadzą KPiR na uproszczonych zasadach. Księgę trzeba założyć na dzień 1 stycznia roku podatkowego albo na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Rolnicy muszą zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty. Co ważne, w KPiR należy ewidencjonować wyłącznie przychody i koszty z działalności gospodarczej. Ponadto rolnicy powinni prowadzić księgę w sposób rzetelny i niewadliwy. W tym zadaniu można skorzystać z nowoczesnych narzędzi oferowanych przez Wfirma.pl. Bezpieczny portal dostarcza rozwiązania księgowe dla mikro- i małych przedsiębiorców, między innymi narzędzia do wygodnego prowadzenia KPiR. Obsługa programów jest łatwa, w dodatku pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Można używać aplikacji do księgowości online z dowolnego miejsca, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę użytkowania.

Zawiadomienie naczelnika US

Rolnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej albo ci, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym albo prowadzili księgi rachunkowe, muszą zawiadomić w formie pisemnej naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego według miejsca zamieszkania) o prowadzeniu księgi. Mają na to 20 dni od chwili jej założenia.

Dowody księgowe w KPiR w gospodarstwie rolnym

Rolnicy dokonują zapisów w księdze na podstawie dowodów księgowych. Mogą być nimi różnego rodzaju faktury, rachunki oraz faktury VAT RR.

Zapisów w księdze uda się dokonać również na podstawie innych dowodów zawierających:

  • wiarygodne określenie wystawcy albo wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dotyczy dowód;
  • datę wystawienia dowodu i datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dotyczy dowód (jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarczy podanie jednej daty);
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeśli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych;
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Prowadzenie KPiR jest obowiązkiem, z którego muszą wywiązywać się rolnicy prowadzący działalność gospodarczą. W dopełnieniu tej formalności mogą pomóc nowoczesne, bezpieczne i wygodne narzędzia dostępne w internecie. Ponadto należy pamiętać, że księga oraz wszystkie dowody księgowe muszą znajdować się na stałe w miejscu zamieszkania rolnika – jeśli KPiR jest prowadzona samodzielnie – lub wybranym biurze rachunkowym.

Tekst: Web INnovative Software

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika