Odroczenie terminu płatności podatku rolnego – kiedy organ udziela ulgi?

 termin płatności podatku rolnego
Odroczenie terminu płatności podatku rolnego – kiedy organ udziela ulgi?, fot. Pixabay

Termin płatności podatku rolnego – podatki, w tym podatek rolny, trzeba płacić w terminie, żeby organ podatkowy nie naliczył odsetek. Niemniej Ordynacja podatkowa przewiduje pewien wyjątek.

Termin płatności podatku rolnego może zostać odroczony, jeżeli występuje ważny interes podatnika, lub zaistnieje ku temu interes publiczny. Dla uzyskania pozytywnej decyzji organu podatkowego wystarczy wykazać przed organem podatkowym, że choćby jedna z przesłanek jest spełniona.

Ważny interes podatnika  a interes publiczny

Przesłanka „ważnego interesu podatnika” zostaje spełniona wtedy, gdy zdolności płatnicze podatnika zostały istotnie obniżone z powodu siły wyższej. Zwykle ma to bezpośrednio związek z trudną sytuacją życiową. Rzadko zdarza się, że termin płatności podatku zostaje odroczony, ponieważ przemawia za tym interes publiczny. Łatwiej wykazać przed organem trudną sytuację majątkową niż to, że odroczenie płatności będzie korzystne z perspektywy całego społeczeństwa i wspólnych dla niego wartości.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie terminu płatności podatku rolnego?

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku powinien zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP podatnika, miejsce i datę sporządzenia wniosku, nazwę i siedzibę organu podatkowego oraz wniosek i jego uzasadnienie. We wniosku trzeba wskazać jakiego podatku, za jaki okres i w jakiej wysokości ma dotyczyć odroczenie, a także podać termin, do którego ma zostać odroczony podatek. W uzasadnieniu podatnik powinien wskazać zdarzenie, które spowodowało, że nie może zapłacić podatku w terminie. Powinno się także określić swoją sytuację bytową i życiową. Organ podatkowy bierze to pod uwagę przy wydawaniu decyzji. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie. Pod pismem powinno się wskazać wszystkie załączone dokumenty, np. wydruk z konta, zaświadczenie lekarskie itd.

Podatek można rozłożyć na raty

Odroczenie terminu płatności podatku rolnego nie jest jedynym rozwiązaniem. Do ulg indywidualnych należą także umorzenie podatku z odsetkami, co jest zarezerwowane dla wyjątkowych przypadków, a ponadto rozłożenie podatku na raty, co dla wielu podatników mających przejściową trudną sytuację finansową, jest bardzo korzystne. Warto rozważyć, która opcja jest bardziej odpowiednia i lepiej przystaje do sytuacji wnioskodawcy.

Każdy podatnik musi przestrzegać terminów płatności podatku rolnego. Odroczenie terminu płatności może wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach. Organy podatkowe niechętnie przychylają się do wniosków o odroczenie terminu. Sporządzenie wniosku o odroczenie płatności podatku warto zatem powierzyć profesjonaliście, np. doradcy podatkowemu.