Kategorie pomocy dla produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury

Kategorie pomocy dla produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury

flaga UE
fot. European People’s Party źródło flickr com

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz (vi),

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia(2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Finansowanie publiczne spełniające kryteria art. 107 ust. 1 Traktatu stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia do Komisji na mocy art. 108 ust. 3 Traktatu. Na mocy art. 109 Traktatu Rada może jednak określić rodzaje pomocy, które są zwolnione z tego obowiązku zgłoszenia. Zgodnie z art. 108 ust. 4 Traktatu Komisja może przyjąć rozporządzenia dotyczące takich kategorii pomocy państwa.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do uznania, zgodnie z art. 109 Traktatu, że pewne kategorie pomocy mogą, w określonych warunkach, być zwolnione z wymogu zgłoszenia. Na podstawie wspomnianego rozporządzenia Komisja przyjęła rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 (3), w którym przewidziano, że w określonych warunkach pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu. Rozporządzenie (WE) nr 736/2008 stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

(3) Komisja w wielu decyzjach stosowała art. 107 i 108 Traktatu w odniesieniu do MŚP zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury. Komisja określiła również swoją politykę w wytycznych odnoszących się do tego sektora. W świetle doświadczeń Komisji w zakresie stosowania tych przepisów w odniesieniu do MŚP właściwe jest, by Komisja nadal korzystała ze swych uprawnień powierzonych jej na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98 w celu wyłączenia pod pewnymi warunkami pomocy dla tej kategorii przedsiębiorstw z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu.

(4) Dnia 22 lipca 2013 r. rozporządzenie (WE) nr 994/98 zostało zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 733/2013 (4) w celu upoważnienia Komisji do rozszerzenia wyłączenia grupowego o nowe kategorie pomocy państwa, w odniesieniu do których można określić jasne warunki zgodności. W sektorze rybołówstwa i akwakultury dotyczy to pomocy mającej na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, w świetle doświadczeń Komisji w zakresie stosowania art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu do tej kategorii pomocy.

(5) Komisja ocenia zgodność pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury zarówno na podstawie celów polityki konkurencji, jak i celów wspólnej polityki rybołówstwa. W celu zachowania spójności ze środkami wsparcia finansowanymi przez Unię maksymalna intensywność pomocy publicznej dopuszczalnej na mocy niniejszego rozporządzenia powinna być równa intensywności ustalonej w odniesieniu do tego samego rodzaju pomocy w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (5) i akcie wykonawczym przyjętym na mocy tego rozporządzenia.


(1)Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1). (2)Dz.U. C 258 z 8.8.2014, s. 1. (3)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 16). (4)Rozporządzenie Rady (UE) nr 733/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98 dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.U. L 204 z 31.7.2013, s. 11). (5)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).


(6) Niezbędne jest, aby nie przyznawano pomocy w przypadkach, w których prawo Unii, a w szczególności zasady wspólnej polityki rybołówstwa, nie są przestrzegane. Państwa członkowskie mogą zatem przyznać pomoc w sektorze rybołówstwa i akwakultury, wyłącznie w przypadku gdy finansowane środki oraz skutki ich zastosowania
są zgodne z prawem Unii. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, że beneficjenci pomocy państwa przestrzegają zasad wspólnej polityki rybołówstwa w okresie dotowania.

(7) W komunikacie dotyczącym unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (1) Komisja zainicjowała szerszy przegląd zasad pomocy państwa. Główne cele tej modernizacji to: (i) osiągnięcie trwałego, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego na konkurencyjnym rynku wewnętrznym,
przyczyniającego się jednocześnie do postępu działań państw członkowskich na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania finansów publicznych; (ii) skupienie działań Komisji w ramach kontroli ex ante na sprawach mających największy wpływ na rynek wewnętrzny, przy jednoczesnym wzmocnieniu współpracy państw członkowskich
w zakresie egzekwowania reguł pomocy państwa; oraz (iii) uproszczenie reguł i umożliwienie szybszego podejmowania lepiej uzasadnionych ekonomicznych decyzji opartych na solidnych przesłankach, wspólnym podejściu i jasno sformułowanych obowiązkach. Niniejsze rozporządzenie stanowi część programu unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa.

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić lepsze określenie priorytetów w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących pomocy państwa, dalsze ich uproszczenie, a także powinno poprawić przejrzystość, skuteczną ocenę i kontrolę zgodności z zasadami pomocy państwa na szczeblu krajowym i unijnym, przy jednoczesnym zachowaniu
instytucjonalnego podziału kompetencji między Komisją i państwami członkowskimi. Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(9) Ogólne warunki stosowania niniejszego rozporządzenia należy określić w oparciu o zestaw wspólnych zasad, które mają na celu zapewnienie, by pomoc służyła celowi leżącemu we wspólnym interesie, miała wyraźny efekt zachęty, była właściwa i proporcjonalna, została przyznana z zachowaniem pełnej przejrzystości oraz z uwzględnieniem
mechanizmu kontroli i regularnej oceny oraz aby nie wpłynęła niekorzystnie na warunki wymiany handlowej w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem.

(10) Pomoc, która spełnia wszystkie warunki — zarówno ogólne, jak i szczegółowe — ustanowione w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do odpowiednich kategorii pomocy, powinna zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i być wyłączona z obowiązku zgłoszenia ustanowionego w art. 108 ust. 3 Traktatu.

(11) Pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, nieobjęta niniejszym rozporządzeniem lub innymi rozporządzeniami przyjętymi zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 994/98, nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia ustanowionemu w art. 108 ust. 3 Traktatu. Niniejsze rozporządzenie nie ogranicza możliwości zgłaszania przez
państwa członkowskie pomocy potencjalnie objętej jego zakresem. Pomoc taką należy oceniać w świetle wytycznych dotyczących badania pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub zastępujących je wytycznych (2).

(12) Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia produktów krajowych w stosunku do produktów przywożonych ani do pomocy na działalność związaną z wywozem. Nie powinno mieć zwłaszcza zastosowania do pomocy na tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucji
w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich. Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim nie stanowi
zazwyczaj pomocy na działalność związaną z wywozem.

(13) Komisja powinna zapewnić, aby zatwierdzona pomoc nie wpłynęła niekorzystnie na warunki wymiany handlowej w stopniu, który narusza wspólny interes. Pomoc na rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, należy więc wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowym.

(14) Pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji należy wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, ponieważ pomoc taka powinna być poddawana ocenie pod kątem zgodności z Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (3) w celu uniknięcia ich obchodzenia, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi. Aby zagwarantować pewność prawa, należy ustanowić jasne kryteria, które nie wymagają przeprowadzania oceny wszystkich szczegółowych aspektów
sytuacji przedsiębiorstwa w celu określenia, czy dane przedsiębiorstwo należy uznać za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji do celów niniejszego rozporządzenia.


(1) COM(2012)209 z 8.5.2012.
(2) Dz.U. C 84 z 3.4.2008, s. 10.
(3) Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1.


(15) Egzekwowanie przepisów dotyczących pomocy państwa zależy w dużym stopniu od współpracy państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny zatem podejmować wszelkie środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem, w tym zgodności indywidualnych środków pomocy przyznanych w ramach
programów objętych wyłączeniem grupowym.

(16) Z uwagi na konieczność znalezienia równowagi pomiędzy minimalizowaniem zakłóceń konkurencji w sektorze, w którym przyznaje się pomoc, a celami niniejszego rozporządzenia nie powinno ono wyłączać dotacji indywidualnych przekraczających ustaloną kwotę maksymalną, bez względu na to, czy zostały one przyznane w ramach
programu pomocy wyłączonego niniejszym rozporządzeniem.

(17) W trosce o przejrzystość, równe traktowanie i możliwość skutecznego monitorowania niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie jedynie do pomocy, w przypadku której można dokładnie obliczyć z wyprzedzeniem ekwiwalent dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka („pomoc przejrzysta”).

(18) W przypadku niektórych szczególnych instrumentów pomocy, takich jak pożyczki, gwarancje, środki podatkowe oraz, w szczególności, zaliczki zwrotne, niniejsze rozporządzenie powinno określać warunki, na których można je uznać za przejrzyste. Pomoc w formie gwarancji należy uznać za przejrzystą, jeżeli ekwiwalent dotacji brutto
obliczono na podstawie „bezpiecznych stawek” określonych w odniesieniu do danego rodzaju przedsiębiorstwa. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (1) określono wysokość rocznych stawek, powyżej
których gwarancje państwa zostaną uznane za niestanowiące pomocy. Do celów niniejszego rozporządzenia pomocy w formie zastrzyków kapitałowych i środków w formie kapitału podwyżonego ryzyka nie należy uważać za przejrzystą.

(19) Aby zagwarantować, że pomoc jest niezbędna i zachęca do rozwoju dalszej działalności lub projektów, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy na działalność, którą i tak beneficjent by prowadził, nawet w przypadku braku pomocy. Pomoc powinna być zwolniona z wymogu zgłoszenia przewidzianego w
art. 108 ust. 3 Traktatu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jedynie w przypadkach, gdy dana działalność lub prace nad wspomaganym projektem mają się rozpocząć po złożeniu przez beneficjenta pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

(20) Automatyczne programy pomocy w formie korzyści podatkowych nadal powinny podlegać szczególnemu warunkowi dotyczącemu efektu zachęty z uwagi na fakt, iż ten rodzaj pomocy jest przyznawany w ramach innych procedur niż w przypadku pozostałych kategorii pomocy. Takie programy powinny być przyjęte jeszcze przed
rozpoczęciem pracy nad projektem lub działaniami objętymi pomocą. Warunek ten nie powinien mieć jednak zastosowania w przypadku kolejnych wersji programu pomocy fiskalnej, pod warunkiem że dana działalność była już objęta poprzednimi programami pomocy fiskalnej w formie korzyści podatkowych. Zasadniczym momentem
oceny efektu zachęty takich programów jest moment określenia środka podatkowego w ramach pierwszego programu, który jest następnie zastępowany kolejnymi wersjami programu.

(21) Przy obliczaniu intensywności pomocy należy uwzględnić wyłącznie koszty kwalifikowalne. Rozporządzenie nie powinno wyłączać pomocy, która przekracza odpowiednią intensywność pomocy w wyniku uwzględnienia kosztów niekwalifikowalnych. Wyodrębnienie kosztów kwalifikowalnych powinno być poparte jasną, szczegółową
i aktualną dokumentacją. Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat. Wartość pomocy płatnej w kilku ratach powinna być dyskontowana do jej wartości w dniu przyznania pomocy. Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna także być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania i obliczania kwoty pomocy w przypadku pomocy udzielanej w innej formie niż dotacja należy stosować odpowiednio stopę dyskontową i stopę referencyjną obowiązujące w dniu przyznania pomocy, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2). W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w postaci korzyści podatkowych, raty pomocy powinny być dyskontowane na podstawie stóp dyskontowych obowiązujących w dniach, w których poszczególne korzyści podatkowe stają się skuteczne. Należy propagować stosowanie pomocy w formie zaliczek zwrotnych, gdyż takie instrumenty podziału ryzyka sprzyjają zwiększeniu efektu zachęty. Dlatego też należy wprowadzić przepis stanowiący, że w przypadku udzielenia pomocy w formie
zaliczek zwrotnych można zwiększyć obowiązujące pułapy intensywności pomocy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

(22) W przypadku korzyści podatkowych dotyczących podatków należnych w przyszłości obowiązująca stopa dyskontowa oraz dokładna wysokość rat pomocy mogą nie być znane z wyprzedzeniem. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny z góry określić pułap zdyskontowanej wartości pomocy, przestrzegając obowiązującego
poziomu intensywności pomocy. Następnie, kiedy znana już jest kwota pomocy danej raty na dany dzień, można przeprowadzić dyskontowanie na podstawie stopy dyskontowej mającej wówczas zastosowanie. Ogólną kwotę ustalonego pułapu należy pomniejszyć o zdyskontowaną wartość każdej raty pomocy („kwota ograniczona pułapem”).

(23) Aby ustalić, czy określone w niniejszym rozporządzeniu progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia oraz progi maksymalnej intensywności pomocy są przestrzegane, należy uwzględnić całkowitą kwotę środków pomocy państwa na projekt lub działania objęte pomocą. Niniejsze rozporządzenie powinno również określać, w jakich okolicznościach możliwe jest kumulowanie pomocy różnych kategorii. Pomoc wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia oraz wszelką inną pomoc zgodną z rynkiem wewnętrznym wyłączoną na mocy innego rozporządzenia lub zatwierdzoną przez Komisję można kumulować, pod warunkiem że takie środki pomocy dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych. W przypadku gdy różne źródła pomocy dotyczą tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości — możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych, kumulacja powinna być dopuszczalna do wysokości najwyższej intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie w odniesieniu do tejże pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie powinno określić także specjalne zasady dotyczące kumulacji środków pomocy
z pomocą de minimis. Pomoc de minimis często nie jest przyznawana na szczególne możliwe do wyodrębnienia koszty kwalifikowalne ani nie jest z takimi kosztami związana. W takim przypadku należy zapewnić możliwość swobodnej kumulacji pomocy de minimis z pomocą państwa wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia. Natomiast w przypadkach, gdy pomoc de minimis przyznawana jest na te same możliwe do wyodrębnienia koszty kwalifikowane co pomoc państwa wyłączona na mocy niniejszego rozporządzenia, kumulacja powinna być dozwolona jedynie do maksymalnej intensywności pomocy, określonej w rozdziale III niniejszego rozporządzenia.


(1) Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10.
(2) Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6.


(24) Zważywszy że pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu jest w zasadzie zakazana, ważne jest, aby wszystkie strony miały możliwość sprawdzenia, czy pomoc została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejrzystość pomocy państwa jest zatem niezbędna do właściwego stosowania postanowień Traktatu i
prowadzi do większej zgodności z zasadami, wyższej odpowiedzialności, wzajemnej oceny i, ostatecznie, bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych. Aby zapewnić przejrzystość, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do utworzenia kompleksowych stron internetowych dotyczących pomocy państwa, na szczeblu
regionalnym lub krajowym, zawierających informacje zbiorcze na temat każdego środka pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia. Obowiązek ten powinien być warunkiem zgodności pomocy indywidualnej z rynkiem wewnętrznym. Zgodnie ze standardową praktyką w zakresie publikowania informacji określoną w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE (1) należy używać standardowego formatu, który pozwala na wyszukiwanie, pobieranie i łatwe publikowanie informacji w internecie. Linki do stron internetowych wszystkich państw członkowskich dotyczących pomocy państwa powinny być publikowane na stronie internetowej Komisji. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 994/98 zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 733/2013 informacje zbiorcze na temat poszczególnych środków pomocy wyłączonych na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być publikowane na stronie internetowej Komisji.

(25) W celu zapewnienia skutecznego monitorowania środków pomocy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 994/98, zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 733/2013, należy ustanowić wymogi dotyczące sprawozdawczości państw członkowskich na temat środków pomocy, które zostały zwolnione na mocy niniejszego rozporządzenia,
i na temat stosowania niniejszego rozporządzenia. Należy również ustalić zasady dotyczące dokumentacji pomocy wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia, jaką powinny prowadzić państwa członkowskie, z uwagi na okres przedawnienia ustanowiony w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 (2). Wreszcie każda przyznana pomoc indywidualna powinna zawierać wyraźne odniesienie do niniejszego rozporządzenia.

(26) W celu zwiększenia skuteczności warunków zgodności określonych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna mieć możliwość wycofania przywileju wyłączenia grupowego w stosunku do przyszłych środków pomocy w przypadku niespełnienia wspomnianych wymogów. Komisja powinna mieć możliwość wprowadzania ograniczeń dotyczących wycofania przywileju wyłączenia grupowego w odniesieniu do niektórych rodzajów pomocy, niektórych beneficjentów lub środków pomocy przyjmowanych przez niektóre organy, jeżeli nieprzestrzeganie niniejszego rozporządzenia dotyczy tylko ograniczonej grupy środków lub niektórych organów. Takie ukierunkowane wycofanie przywileju powinno stanowić proporcjonalny środek naprawczy bezpośrednio powiązany ze stwierdzonym przypadkiem nieprzestrzegania niniejszego rozporządzenia. W przypadku niespełnienia warunków zgodności określonych w rozdziale I i III przyznana pomoc nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia, w związku z czym stanowi pomoc niezgodną z prawem, którą Komisja zbada w ramach odpowiedniej procedury określonej w rozporządzeniu (WE) nr 659/1999. W przypadku niespełnienia warunków określonych w rozdziale II przywilej wyłączenia grupowego w odniesieniu do przyszłych środków pomocy zostaje wycofany bez względu na fakt, że w przeszłości środki te, spełniające warunki niniejszego rozporządzenia, były objęte wyłączeniem grupowym.

(27) Aby wyeliminować różnice, które mogłyby spowodować zakłócenia konkurencji, oraz aby ułatwić koordynację różnych krajowych i unijnych inicjatyw dotyczących MŚP, a także ze względu na przejrzystość administracyjną i pewność prawa, definicja MŚP stosowana na potrzeby niniejszego rozporządzenia powinna opierać się na definicji
zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE (3).

(28) Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować rodzaje pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, które przez wiele lat były systematycznie zatwierdzane przez Komisję. Pomoc taka nie wymaga dokonywania przez Komisję indywidualnej oceny jej zgodności z rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem że jest ona zgodna z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014.


(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 1).
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE
(Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1).
(3) Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).


(29)Zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu pomoc służąca naprawieniu szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. W celu zagwarantowania pewności prawa konieczne jest określenie rodzaju zdarzeń, które mogą stanowić klęskę żywiołową wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia. Do celów niniejszego rozporządzenia za klęski żywiołowe należy uznać następujące zdarzenia: trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi, powodzie, w szczególności powodzie wywołane przez wylewy rzek i jezior, lawiny, tornada, huragany, erupcje wulkaniczne i pożary naturalne. Szkody spowodowane w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak burze, mróz, grad, lód, deszcz lub susza, które występują z większą regularnością, nie powinny być uznawane za klęskę żywiołową w rozumieniu art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu. W celu zagwarantowania, że pomoc przyznana na naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi jest rzeczywiście objęta wyłączeniem, w niniejszym rozporządzeniu należy, zgodnie z ustalonymi praktykami, ustanowić warunki, których spełnienie gwarantowałoby, że programy pomocy mające na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi mogą zostać objęte wyłączeniem grupowym. Warunki te powinny odnosić się w szczególności do formalnego uznania przez właściwe organy państw członkowskich danego zdarzenia za klęskę żywiołową oraz do bezpośredniego związku przyczynowego między klęską żywiołową a szkodą poniesioną przez przedsiębiorstwo będące beneficjentem, które może być również przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji, a także powinny zapewniać uniknięcie nadmiernej rekompensaty. Rekompensata nie powinna przekraczać kwoty niezbędnej do umożliwienia beneficjentowi powrotu do stanu sprzed klęski żywiołowej.

(30)Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. f) i art. 15. ust 3 dyrektywy Rady 2003/96/WE (1) państwa członkowskie mogą wprowadzić zwolnienia lub ulgi podatkowe mające zastosowanie do rybołówstwa śródlądowego i hodowli ryb. Właściwe jest zatem dalsze stosowanie wyłączenia tych środków z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, w przypadku gdy spełnione są warunki ustalone w powyższej dyrektywie. Zwolnień podatkowych mających zastosowanie do rybołówstwa w wodach UE, które państwa członkowskie zamierzają wprowadzić zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. c dyrektywy, nie można przypisać państwu i dlatego nie stanowią one pomocy państwa.

(31)Z doświadczenia Komisji w tej dziedzinie wynika, że polityka pomocy państwa powinna być okresowo korygowana. Okres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien być zatem ograniczony i należy ustanowić przepisy przejściowe. Uwzględniając fakt, że warunki przyznawania pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia zostały ujednolicone z warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014 (2), należy zapewnić spójność między okresem stosowania niniejszego rozporządzenia i okresem stosowania rozporządzeniu (UE) nr 508/2014. W przypadku gdyby niniejsze rozporządzenie wygasło i nie zostało przedłużone, programy pomocy już wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia powinny pozostać wyłączone przez kolejne sześć miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy udzielanej małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) prowadzącym działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa i akwakultury.

2.Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa i akwakultury, która ma na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi zgodnie z art. 44, niezależnie od wielkości beneficjenta pomocy.

3.Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

(a) pomocy, której wysokość ustalona jest na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych do obrotu;

(b)pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

(c) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

(d) pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem pomocy mającej na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi;


(1)Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51). (2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).


(e)programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości wypłacenia pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi;

(f) pomocy ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w lit. e);

(g) pomocy przyznanej na operacje, które nie kwalifikowałyby się do wsparcia zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 508/2014;

(h) pomocy przyznanej przedsiębiorstwom, które nie mogą składać wniosków o wsparcie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z powodów określonych w art. 10 ust. 1–3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

4.Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do środków pomocy państwa, które same w sobie — ze względu na warunki lub metody finansowania — nierozerwalnie wiążą się z naruszeniem prawa Unii, w szczególności do:

(a)pomocy, której przyznanie jest uwarunkowane posiadaniem przez beneficjenta siedziby w danym państwie członkowskim lub prowadzeniem przez niego działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim. Dozwolony jest jednak wymóg posiadania w momencie wypłaty pomocy zakładu lub oddziału w państwie członkowskim przyznającym pomoc;

(b) pomocy, której przyznanie jest uwarunkowane korzystaniem przez beneficjenta z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych;

(c)pomocy ograniczającej możliwości beneficjentów w zakresie wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich.

Artykuł 2

Próg pomocy powodujący obowiązek zgłoszenia

1.Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy na projekty indywidualne, których wydatki kwalifikowalne przekraczają 2 mln EUR lub w których przypadku kwota pomocy przekracza 1 mln EUR na beneficjenta rocznie.

2.Progów określonych w ust. 1 nie wolno omijać poprzez sztuczne dzielenie programów pomocy lub projektów pomocy.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(1) „pomoc” oznacza każdy środek spełniający wszystkie kryteria określone w art. 107 ust. 1 Traktatu;

(2) „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone w załączniku I;

(3) „produkty rybołówstwa i akwakultury” oznaczają produkty określone w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. (1);

(4) „klęski żywiołowe” oznaczają: trzęsienia ziemi, lawiny, osunięcia ziemi i powodzie, huragany, trąby powietrzne, erupcje wulkanów i pożary pochodzenia naturalnego;

(5) „przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

(a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat), jeżeli ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona wskutek skumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu pojęcie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów spółek wymienionych w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (2), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;


(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1). (2)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).


(b) w przypadku spółki, w której przynajmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat), jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona wskutek skumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu pojęcie „spółka, w której przynajmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;

(c) jeżeli przedsiębiorstwo jest przedmiotem zbiorowego postępowania w związku z niewypłacalnością lub według prawa krajowego, któremu podlega, spełnia kryteria do poddania go zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością na wniosek jego wierzycieli;

(d) jeżeli przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacji;

(6) „pomoc ad hoc” oznacza pomoc nieprzyznaną na podstawie programu pomocy;

(7) „program pomocy” oznacza każdy akt prawny, na którego podstawie, bez dodatkowych środków wykonawczych, można przyznać pomoc indywidualną przedsiębiorstwom określonym w sposób ogólny i abstrakcyjny w tym akcie, oraz każdy akt prawny, na którego podstawie przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom można przyznać pomoc niezwiązaną z konkretnym projektem na czas nieokreślony lub w nieokreślonej wysokości;

(8) „pomoc indywidualna” oznacza:

(a) pomoc ad hoc; oraz

(b) pomoc przyznaną indywidualnym beneficjentom na podstawie programu pomocy;

(9) „ekwiwalent dotacji brutto” oznacza kwotę pomocy, jeżeli pomocy udzielono beneficjentowi w formie dotacji, przed potrąceniem podatku lub innych opłat;

(10) „zaliczka zwrotna” oznacza pożyczkę na realizację projektu, wypłacaną w jednej lub kilku ratach, której warunki spłaty zależą od wyniku projektu;

(11) „rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W przypadku przejęć „rozpoczęcie prac” stanowi moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem;

(12) „kolejna wersja programu pomocy fiskalnej” oznacza program w formie korzyści podatkowych, który stanowi zmienioną wersję uprzednio istniejącego programu w formie korzyści podatkowych i który go zastępuje;

(13) „intensywność pomocy” oznacza kwotę pomocy brutto wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowalnych, przed wszystkimi potrąceniami podatku lub innych opłat;

(14) „data przyznania pomocy” oznacza dzień, w którym beneficjent nabył prawo do otrzymania pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym.

Artykuł 4

Warunki wyłączenia

1.Programy pomocy, pomoc indywidualna przyznana w ramach programów pomocy oraz pomoc ad hoc są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 2 lub 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli odnośna pomoc spełnia warunki określone w rozdziale I niniejszego rozporządzenia oraz szczególne warunki dotyczące odnośnej kategorii pomocy ustanowione w rozdziale III niniejszego rozporządzenia.

2.Środki pomocy mogą zostać wyłączone na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia jedynie jeżeli stanowią one jednoznacznie, że w okresie objętym dotacją beneficjenci pomocy mają przestrzegać przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz że jeżeli w tym okresie okaże się, że beneficjent nie przestrzega przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, dotacja musi zostać zwrócona w stopniu proporcjonalnym do wagi naruszenia.

Artykuł 5

Przejrzystość pomocy

1.Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, w której przypadku możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka („pomoc przejrzysta”).

2.Za pomoc przejrzystą uznaje się następujące kategorie pomocy:

(a) pomoc w formie dotacji oraz dotacji na spłatę odsetek;

(b)pomoc w formie pożyczek, gdzie ekwiwalent dotacji brutto oblicza się na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w dniu przyznania pomocy;

(c) pomoc w formie gwarancji: (i) jeżeli ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie bezpiecznych stawek określonych w obwieszczeniu Komisji; lub (ii) jeżeli przed wdrożeniem środka metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto gwarancji została zatwierdzona na podstawie obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (1) lub na podstawie zawiadomienia, którym zastąpiono powyższe obwieszczenie, w następstwie zgłoszenia tej metody do Komisji na mocy obowiązującego rozporządzenia przyjętego przez Komisję w dziedzinie pomocy państwa, a zatwierdzona metoda wyraźnie odnosi się do przedmiotowego rodzaju gwarancji i rodzaju transakcji bazowej w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia;

(d) pomoc w formie korzyści podatkowych, w której w ramach środka przewidziano pułap zapobiegający przekroczeniu obowiązującego progu;

(e) pomoc w formie zaliczek zwrotnych, jeżeli łączna nominalna kwota zaliczek zwrotnych nie przekracza progów obowiązujących na mocy niniejszego rozporządzenia lub jeżeli metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto zaliczki zwrotnej została — po zgłoszeniu jej Komisji — zaakceptowana przed wprowadzeniem środka.

3.Do celów niniejszego rozporządzenia następujących rodzajów pomocy nie uznaje się za pomoc przejrzystą:

(a) pomocy w formie zastrzyków kapitałowych;

(b) pomocy w formie środków finansowania ryzyka.

Artykuł 6

Efekt zachęty

1.Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, która wywołuje efekt zachęty.

2.Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Wniosek o przyznanie pomocy musi zawierać co najmniej następujące informacje:

(a) nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego wielkości;

(b) opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia;

(c) lokalizację projektu lub działalności;

(d) wykaz kosztów kwalifikowalnych;

(e) typ pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, zaliczka zwrotna lub inna forma) oraz kwotę finansowania publicznego potrzebną do realizacji projektu/działania.

3.W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 uznaje się, że środki w formie korzyści podatkowych wywołują efekt zachęty, jeżeli spełnione są następujące warunki:

(a) środek ustanawia prawo do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez dalszej ingerencji ze strony państwa członkowskiego; oraz

(b) środek został przyjęty i obowiązuje przed przystąpieniem do realizacji projektu lub działania objętego pomocą, z wyjątkiem kolejnych wersji programów pomocy fiskalnej, jeśli dane działanie było już objęte poprzednimi programami w formie korzyści podatkowych.


(1)Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10.


4.Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 od następujących kategorii pomocy nie wymaga się posiadania efektu zachęty lub pomoc taką uznaje się za wywołującą efekt zachęty:

(a) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 44;

(b) pomoc w formie zwolnień lub ulg podatkowych przyjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 ust. 1 lit f) i art. 15 ust. 3 dyrektywy 2003/96/WE, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 45 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne

1.Do celów obliczania intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się kwoty przed potrąceniem podatku lub innych opłat. Koszty kwalifikowalne są udokumentowane w sposób jasny, szczegółowy i aktualny.

2.W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie innej niż dotacja, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent dotacji brutto pomocy.

3.Wartość pomocy płatnej w kilku ratach dyskontowana jest do jej wartości w dniu przyznania pomocy. Także wartość kosztów kwalifikowalnych dyskontowana jest do ich wartości w dniu przyznania pomocy. Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania stosuje się stopę dyskontową obowiązującą w dniu przyznania pomocy.

4.W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w postaci korzyści podatkowych, dyskontowania rat pomocy należy dokonywać na podstawie stóp dyskontowych obowiązujących w dniach, w których poszczególne korzyści podatkowe stają się skuteczne.

5.Jeżeli pomoc została przyznana w formie zaliczek zwrotnych, które — przy braku przyjętego sposobu obliczania ekwiwalentu dotacji brutto — są wyrażone jako odsetek kosztów kwalifikowalnych, a środek przewiduje, że w przypadku pomyślnego zakończenia projektu, na podstawie rozsądnej i ostrożnej hipotezy, zaliczki spłaca się przy zastosowaniu stopy procentowej co najmniej równej stopie dyskontowej obowiązującej w dniu przyznania pomocy, maksymalne poziomy intensywności pomocy określone w rozdziale III można zwiększyć o 10 punktów procentowych.

6.Koszty kwalifikowalne muszą spełniać wymagania art. 67–69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (1).

Artykuł 8

Kumulacja

1.Do celów ustalenia, czy przestrzegane są określone w art. 2 progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia oraz określone w rozdziale III maksymalne poziomy intensywności pomocy, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy ze środków publicznych na projekt lub działania objęte pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy unijnych.

2.Pomoc wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia można kumulować z:

(a)wszelką inną pomocą państwa, o ile dane środki dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych;

(b) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości — kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia. 3.Pomocy państwa wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia nie można kumulować z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji byłoby przekroczenie poziomów intensywności pomocy określonych w rozdziale III niniejszego rozporządzenia.


(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).


Artykuł 9

Publikacja i informacja

1.Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia publikację na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa następujących danych na szczeblu krajowym lub regionalnym:

(a) informacje skrócone, o których mowa w art. 11, w standardowym formacie określonym w załączniku II lub link do niego;

(b) pełny tekst poszczególnych środków pomocy, o których mowa w art. 11, lub link zapewniający dostęp do pełnego tekstu;

(c) informacje, o których mowa w załączniku III, na temat każdej pomocy indywidualnej przekraczającej 30 000 EUR.

2.W przypadku programów pomocy w formie korzyści podatkowych warunki określone w ust. 1 lit. c) uważa się za spełnione, jeżeli państwa członkowskie publikują wymagane informacje dotyczące kwot pomocy indywidualnej w następujących przedziałach [ w mln EUR].

(a) 0,03–0,2;

(b) 0,2–0,4;

(c) 0,4–0,6;

(d) 0,6–0,8; (e) 0,8-1;

3.Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. c), przedstawia się i udostępnia w sposób znormalizowany opisany w załączniku III, umożliwiający ich sprawne wyszukiwanie i pobieranie. Informacje, o których mowa w ust. 1, są publikowane w terminie sześciu miesięcy od daty przyznania pomocy lub, w przypadku pomocy w formie korzyści podatkowej, w ciągu jednego roku od daty, w której wymagane jest złożenie deklaracji podatkowej, i będą dostępne co najmniej przez okres dziesięciu lat od dnia, w którym pomoc została przyznana.

4.Każdy program pomocy lub pomoc indywidualna zawiera wyraźne odniesienie do niniejszego rozporządzenia, z podaniem jego tytułu i adresu publikacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak również do konkretnych przepisów rozdziału III, których dotyczy dany akt, albo też, w odpowiednich przypadkach, do ustawy krajowej gwarantującej zgodność z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia. Towarzyszą mu odnośne przepisy wykonawcze i zmiany do nich.

5.Komisja publikuje na swojej stronie internetowej:

(a) linki do stron internetowych dotyczących pomocy państwa, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu;

(b) informacje skrócone, o których mowa w art. 11.

6.Państwa członkowskie muszą zastosować się do przepisów niniejszego artykułu najpóźniej w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

MONITOROWANIE

Artykuł10

Wycofanie przywileju wyłączenia grupowego

Jeżeli państwo członkowskie przyznaje pomoc rzekomo wyłączoną z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia, nie spełniając przy tym warunków określonych w rozdziałach I, II i III, Komisja może, po umożliwieniu zainteresowanemu państwu członkowskiemu przedstawienia swojego stanowiska, przyjąć decyzję stwierdzającą, że całość lub część przyszłych środków pomocy przyjętych przez dane państwo członkowskie, które w innych okolicznościach spełniałoby wymogi niniejszego rozporządzenia, ma podlegać wymogowi zgłoszenia do Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu. Środki podlegające obowiązkowi zgłoszenia mogą zostać ograniczone do środków przyznających niektóre rodzaje pomocy, środków na rzecz niektórych beneficjentów lub do środków przyjętych przez niektóre organy danego państwa członkowskiego.

Artykuł 11

Sprawozdawczość

Państwa członkowskie przekazują Komisji:

(a) za pośrednictwem systemu elektronicznej notyfikacji Komisji informacje skrócone na temat każdego środka pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia, w standardowym formacie określonym w załączniku II, wraz z linkiem zapewniającym dostęp do pełnego tekstu środka pomocy, włącznie z jego zmianami, w ciągu 20 dni roboczych od jego wejścia w życie;

(b) w formie elektronicznej roczne sprawozdanie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 (1), dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, zawierające informacje określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004, w odniesieniu do każdego całego roku lub każdej części roku, w której ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 12

Monitorowanie

W celu umożliwienia Komisji monitorowania pomocy wyłączonej z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie prowadzą szczegółową dokumentację z informacjami i dokumentami uzupełniającymi niezbędnymi do ustalenia, że wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres dziesięciu lat od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu. W terminie 20 dni roboczych lub w dłuższym terminie wskazanym w wezwaniu zainteresowane państwo członkowskie przekazuje Komisji wszelkie informacje i dokumenty uzupełniające, które Komisja uzna za niezbędne do monitorowania stosowania niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH KATEGORII POMOCY

SEKCJA 1

Zrównoważony rozwój rybołówstwa

Artykuł 13

Pomoc na innowacje

Pomoc na innowacje w dziedzinie rybołówstwa, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 26 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 14

Pomoc na usługi doradcze

Pomoc na usługi doradcze, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b) kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.


(1)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1).


Artykuł 15

Pomoc na partnerstwa między naukowcami a rybakami

Pomoc na partnerstwa między naukowcami a rybakami, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 28 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 16

Pomoc na wspieranie kapitału ludzkiego, tworzenia miejsc pracy i dialogu społecznego

Pomoc na wspieranie kapitału ludzkiego, tworzenia miejsc pracy i dialogu społecznego, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 29 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 17

Pomoc na ułatwienie różnicowania form dochodu i nowe formy dochodu

Pomoc na ułatwienia różnicowania form dochodu i nowe formy dochodu, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 30 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 18

Pomoc na rozpoczęcie działalności przez młodych rybaków

Pomoc na rozpoczęcie działalności przez młodych rybaków, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 31 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 19

Pomoc na poprawę warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa

Pomoc na poprawę warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 32 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 32 ust. 4 tego rozporządzenia; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 20

Pomoc na rzecz funduszy wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych zjawisk klimatycznych oraz incydentów środowiskowych

Pomoc na rzecz funduszy wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych zjawisk klimatycznych oraz incydentów środowiskowych, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 35 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 21

Pomoc na wspieranie systemów przydziału uprawnień do połowów

Pomoc na wspieranie systemów przydziału uprawnień do połowów, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 36 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 22

Pomoc na opracowywanie i wdrażanie środków ochrony oraz współpracę regionalną

Pomoc na opracowywanie i wdrażanie środków ochrony oraz współpracę regionalną, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 37 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 23

Pomoc na zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do wymogów ochrony gatunków

Pomoc na zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do wymogów ochrony gatunków, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 38 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 24

Pomoc na innowacje związane z ochroną morskich zasobów biologicznych

Pomoc na innowacje związane z ochroną morskich zasobów biologicznych, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 39 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 25

Pomoc na ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Pomoc na ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 40 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 40 ust. 4 tego rozporządzenia; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 26

Pomoc na poprawę efektywności energetycznej i łagodzenie skutków zmiany klimatu

Pomoc na poprawę efektywności energetycznej i łagodzenie skutków zmiany klimatu, z wyjątkiem pomocy na wymianę lub modernizację silników, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 41 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 41 ust. 10 tego rozporządzenia; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 27

Pomoc w zakresie wartości dodanej, jakości produktów i wykorzystania przypadkowych połowów

Pomoc w zakresie wartości dodanej, jakości produktów i wykorzystania przypadkowych połowów, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 42 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 28

Pomoc na wspieranie portów rybackich, miejsc wyładunku, hal aukcyjnych i przystani

Pomoc na wspieranie portów rybackich, miejsc wyładunku, hal aukcyjnych i przystani, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 43 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 29

Pomoc na rzecz rybołówstwa śródlądowego oraz śródlądowej fauny i flory wodnej

Pomoc na rzecz rybołówstwa śródlądowego oraz śródlądowej fauny i flory wodnej, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 44 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

SEKCJA 2

Zrównoważony rozwój akwakultury

Artykuł 30

Pomoc na innowacje w sektorze akwakultury

Pomoc na innowacje w sektorze akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 47 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 31

Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych w sektorze akwakultury

Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych w sektorze akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 48 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 32

Pomoc na rzecz usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

Pomoc na rzecz usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 49 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 33

Pomoc na wspieranie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci współpracy w sektorze akwakultury

Pomoc na wspieranie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci współpracy w sektorze akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 50 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 34

Pomoc na zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury

Pomoc na zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 51 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 35

Pomoc na zachęty dla nowych hodowców prowadzących zrównoważoną działalność w sektorze akwakultury

Pomoc na zachęty dla nowych hodowców prowadzących zrównoważoną działalność w sektorze akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 52 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 36

Pomoc na wspieranie przechodzenia na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekologiczną

Pomoc na wspieranie przechodzenia na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekologiczną, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 53 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 37

Pomocna wspieranie akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska

Pomoc na wspieranie akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 54 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 38

Pomoc przeznaczona na środki na rzecz zdrowia publicznego

Pomoc przeznaczona na środki na rzecz zdrowia publicznego, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 55 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 39

Pomoc przeznaczona na środki z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt

Pomoc przeznaczona na środki z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 56 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 40

Pomoc przeznaczona na ubezpieczenie zasobów hodowlanych akwakultury

Pomoc przeznaczona na ubezpieczenie zasobów hodowlanych akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 46 i 57 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia. SEKCJA 3 Środki dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzania

Artykuł 41

Pomoc na środki dotyczące wprowadzania do obrotu

Pomoc przeznaczona na środki dotyczące wprowadzania do obrotu, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 68 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 42

Pomoc na przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Pomoc na przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 69 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

SEKCJA 4

Inne rodzaje pomocy

Artykuł 43

Pomoc na gromadzenie danych

Pomoc gromadzenie danych, spełniająca warunki określone w rozdziale I, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

(a) pomoc spełnia warunki określone w art. 77 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; oraz

(b)kwota pomocy nie przekracza, jako ekwiwalent dotacji brutto, maksymalnej intensywności pomocy publicznej ustalonej w art. 95 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 oraz aktach wykonawczych przyjętych na podstawie art. 95 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 44

Pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe

1.Pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 2 lit.b) Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule oraz w rozdziale I.

2. Przyznanie pomocy na podstawie niniejszego artykułu wymaga spełnienia następujących warunków:

(a) właściwe organy państwa członkowskiego uznały formalnie dane zdarzenie za klęskę żywiołową oraz

(b) istnieje bezpośredni związek przyczynowy między klęską żywiołową a szkodami poniesionymi przez przedsiębiorstwo.

3. Pomoc jest wypłacana bezpośrednio przedsiębiorstwu, którego to dotyczy.

4. Programy pomocy związane z konkretną klęską żywiołową ustanawia się w terminie trzech lat od daty jej wystąpienia. Pomoc wypłacana jest w ciągu czterech lat od tej daty.

5. Za koszty kwalifikowalne uznaje się szkody poniesione bezpośrednio w wyniku klęski żywiołowej, oszacowane przez organ publiczny, przez niezależnego rzeczoznawcę uznanego przez organ przyznający pomoc lub przez zakład ubezpieczeń. Szkody te mogą obejmować:

(a) szkody materialne dotyczące aktywów takich, jak: budynki, urządzenia, maszyny, zapasy i środki produkcji;

(b) utratę dochodów spowodowaną przez całkowite lub częściowe zawieszenie działalności przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od dnia wystąpienia klęski.

6.Obliczenie szkód materialnych opiera się na kosztach naprawy lub wartości ekonomicznej przedmiotowych aktywów przed klęską. Nie mogą one przekroczyć kosztów napraw lub spadku godziwej wartości rynkowej spowodowanego przez klęskę żywiołową, tj. różnicy między wartością majątku bezpośrednio przed klęską i bezpośrednio po niej.

7.Utratę dochodu oblicza się przez odjęcie:

(a) iloczynu ilości produktów rybołówstwa i akwakultury wyprodukowanych w roku klęski żywiołowej lub w każdym kolejnym roku, którego dotyczy pełne lub częściowe zniszczenie środków produkcji, oraz średniej ceny sprzedaży uzyskanej w danym roku od

(b) iloczynu średniej rocznej ilości produktów rybołówstwa i akwakultury wyprodukowanych w okresie trzech lat przed wystąpieniem klęski żywiołowej lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu lat przed wystąpieniem klęski żywiołowej, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, oraz uzyskanej średniej ceny sprzedaży.

8.Szkody oblicza się na poziomie poszczególnych beneficjentów.

9.Pomoc i wszelkie inne płatności przyznane w celu wyrównania szkód, w tym płatności w ramach polis ubezpieczeniowych, ogranicza się do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Artykuł 45

Zwolnienia i ulgi podatkowe zgodnie z dyrektywą 2003/96/WE

1.Pomoc w formie zwolnień lub ulg podatkowych przyjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 ust. 1 lit f) i art. 15 ust. 3 dyrektywy 2003/96/WE jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w dyrektywie 2003/96/WE i rozdziale I niniejszego rozporządzenia.

2.Beneficjenci zwolnień i ulg podatkowych są wybierani w oparciu o przejrzyste i obiektywne kryteria. W stosownych przypadkach płacą oni podatki na przynajmniej najniższym odpowiednim poziomie określonym w dyrektywie 2003/96/WE.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 46

Przepisy przejściowe

1.Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy indywidualnej przyznanej przed jego wejściem w życie, jeżeli spełnia ona wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu z wyjątkiem art. 9.

2.Każda pomoc przyznana przed dniem 1 lipca 2014 r. na mocy dowolnego rozporządzenia przyjętego na podstawie art. 1 rozporządzenia (WE) nr 994/98 obowiązującego uprzednio jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia ustanowionego w art. 108 ust. 3 Traktatu.

3.Każda pomoc niewyłączona z wymogu zgłoszenia, określonego w art. 108 ust. 3 Traktatu, na podstawie niniejszego rozporządzenia lub innych obowiązujących uprzednio rozporządzeń przyjętych na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr 994/98, jest oceniana przez Komisję zgodnie z właściwymi ramami prawnymi, wytycznymi, komunikatami i zawiadomieniami.

4.Z końcem okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wszelkie programy pomocy wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia pozostają wyłączone przez sześciomiesięczny okres dostosowawczy.

Artykuł 47

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

źródło MRiRW

http://greenpolska.com/