Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w rolnictwie

dofinansowanie-rolnictwa
Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w rolnictwie, fot. pixabay

Już 31. października ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Nabór potrwa do 29 listopada 2016 r.

Głównym celem programu realizowanego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa jest wsparcie inwestycji związanych ze świadczeniem usług rolniczych. O udzielenie wsparcia może ubiegać się osoba fizyczna (rolnik), osoba prawna (np. spółka kapitałowa), a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka osobowa), prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Kto może być beneficjentem?

Oferta pomocy jest skierowana wyłącznie do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Warunki, które należy spełnić, aby wniosek nie został odrzucony, to również przedłożenie biznesplanu dotyczącego rentownej działalności, a także odpowiednie udokumentowanie świadczenia usług rolniczych. O pomoc nie mogą ubiegać się podmioty, które już skorzystały z pomocy finansowej w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007 – 2013.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Zakres pomocy finansowej

Pomoc finansowa przyznawana w ramach omawianego programu może wynosić w odniesieniu do jednego beneficjenta w okresie realizacji programu do 500.000 zł. Ostateczna wysokość dofinansowania będzie zależna od założeń biznesplanu. Pomoc finansowa ma postać zwrotu (refundacji) części kosztów kwalifikowalnych planowanej inwestycji.

Definicja kosztów kwalifikowalnych jest bardzo prosta i dość zawężona. Są to koszty, które obejmują koszt zakupu i instalacji, albo leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego i dodatkowych kosztów związanych z umową leasingu (np. części raty będącej zyskiem leasingodawcy).

Koszty mogą dotyczyć takich składników majątkowych, jak:

  • sprzęt komputerowy
  • urządzenia rolnicze
  • maszyny rolnicze

Koszt nabycia ciągnika rolniczego zostanie uznany za koszt kwalifikowalny w części nie przewyższającej połowy pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Żeby zobrazować tę zasadę można rozważyć następujący przypadek. Koszty kwalifikowalne obejmują 100.000 zł (zakup maszyn rolniczych) oraz dodatkowo 200.000 zł z tytułu nabycia ciągnika rolniczego. Zgodnie z warunkami programu omówionymi wyżej, nabycie ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowalnym, ale tylko do wysokości 50.000 zł.

Wypełnienie i złożenie wniosku

Zainteresowany powinien złożyć wniosek korzystając z elektronicznych formularzy. Najpierw należy uzupełnić załączniki – biznesplan oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa. Niektóre dane wpisane w załącznikach zostaną automatycznie przeniesione do formularza. Dodatkowym ułatwieniem jest wprowadzenie w niektórych polach rozwijanych list, co przyspiesza jego wypełnienie. Po uzupełnieniu załączników można wydrukować wniosek i wypełnić go ręcznie, ale zaleca się wypełnienie formularza w formie elektronicznej, ze względu na mniejsze ryzyko popełnienia błędu.

Wnioskodawca posiadający numer identyfikacyjny producenta powinien go wpisać w żółtym polu umieszczonym na pierwszej stronie formularza. Jeżeli zainteresowany nie posiada wspomnianego identyfikatora powinien załączyć do dokumentacji wniosek o jego nadanie.

Wniosek powinien być złożony w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce działalności rolniczej. W razie problemów z wypełnieniem wniosku można skorzystać z porady eksperta ARiMR.

Podsumowanie

Wnioskodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na biznesplan. Wniosek zostanie oceniony nie tylko pod względem formalnym, ale również pod względem rentowności planowanej inwestycji. Pewnym negatywnym aspektem tego programu jest zawężony zakres kosztów, które mogą być refundowane w drodze przyznania pomocy finansowej, a także wąski krąg beneficjentów. Pozytywnym aspektem jest maksymalna wysokość przyznawanej pomocy – do 500.000 zł, co może zachęcać przedsiębiorczych rolników do złożenia wniosku.

Tekst: Magdalena Lisek