Modernizacja gospodarstw rolnych 2021

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021
Modernizacja gospodarstw rolnych 2021, fot. pixabay

Od 21 czerwca 2021 roku można się ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Nowością jest, że pomoc może być udzielana rolnikom we wszystkich pięciu obszarach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 19 sierpnia 2021 roku.

Obszary wsparcia

Wnioski mogą być składane przez rolników w następujących obszarach:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D)
  • nawadnianie w gospodarstwie.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – dofinansowanie

Rolnicy mogą liczyć na pomoc finansową od 100 tys. do 900 tys. w całym okresie realizacji, a dokładniej:

  • w obszarze A – od 100 do 900 tys.,
  • w obszarze B – 500 tys.,
  • w obszarze C – 500 tys.,
  • w obszarze D – 500 tys. – w tym wypadku trzeba pamiętać, że jeśli inwestycja nie jest bezpośrednio związana z budową, modernizacją, wyposażeniem budynków inwentarskich, paszowych, kwota pomocy może wynieść maksymalnie 200 tys. zł
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. złotych.

Kwoty na rozwój produkcji w pozostałych obszarach (do 200 tys. złotych) mogą być przeznaczone na następujące elementy: zakup maszyn (nie mogą takie same lub o podobnym przeznaczeniu jak w programie  z PROW 2014-20), nasadzenia i plantacje roślin wieloletnich (tylko na ziemi, której rolnik jest co najmniej współwłaścicielem), wykonanie konstrukcji sadowniczych, inwestycje związane z przygotowaniem do sprzedaży, infrastruktura gospodarstwa.

Pomoc jest przyznawana w postaci dofinansowania wydatków na poniesionych przez rolników kosztów na realizację konkretnej inwestycji. Wynosi ona 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jeśli jednak o takie wsparcie ubiega się młody rolnik, ewentualnie jest to projekt kilku rolników (minimum dwóch), wsparcie finansowe jest wyższe i wynosi 60% kosztów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia o środki na inwestycje w nawadnianie, o wsparcie nie może się ubiegać grupa rolników. W tegorocznej edycji rolnik może złożyć tylko jeden wniosek, co oznacza, że jeśli złoży wniosek o wsparcie w produkcję mleka krowiego (obszar B), to już nie może złożyć kolejnego wniosku np. o inwestycje w produkcję prosiąt (obszar A). Dopuszczalna jest natomiast możliwość złożenia wniosku o inwestycje w nawadnianie.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021- dla kogo wsparcie?

Kto może się ubiegać o wsparcie w dofinansowaniu inwestycji? W przypadku planowania inwestycji w obszarze A mogą się ubiegać rolnicy, (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki fizycznej), którzy są w posiadania gospodarstwa rolnego o wartości ekonomicznej minimum 13 tysięcy euro, ale nie przekraczającej 250 tys. euro. W przypadku obszarów B, C i D wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. W przypadku składania wniosku o inwestycję w nawadnianie gospodarstwa rolnego wystarczy, by wnioskujący był pełnoletni, jego gospodarstwo rolne miało powierzchnię minimum 1 ha (ale nie więcej niż 300 ha). Konieczne jest też udokumentowanie, ze osiągnięto przychód z działalności rolniczej w minimalnej kwocie – 5 tys. Ten ostatni warunek nie dotyczy osób, którzy gospodarują krócej niż dwanaście miesięcy przed złożeniem wniosku. Kwoty pomocowe przedstawiają się inaczej w przypadku rolników wspólnie wnioskujących. W ich przypadku wartość ekonomiczna gospodarstwa rolnego może być niższa niż 13 tys. euro, natomiast suma wartości ekonomicznej wszystkich gospodarstw należących do wnioskujących rolników musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zakończeniu realizacji inwestycji wielkość ekonomiczna każdego gospodarstwa rolnego, którego właściciel wnioskował o pomoc nie może być mniejsza niż 13 tys. euro.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski powinny być składane osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, elektronicznie przez skrzynkę podawczą ePUAP lub w wysyłane za potwierdzeniem w placówkach Poczty Polskiej. Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-piec-naborow-wnioskow-w-jednym-terminie.html

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska