NIK rusza skontrolować dobrostan zwierząt i jakość powietrza

NIK rusza skontrolować dobrostan zwierząt
NIK rusza skontrolować dobrostan zwierząt i jakość powietrza, fot. titanium22 źródło: flickr.com

NIK przeprowadzi w Polsce kontrole jakości powietrza i dobrostanu. Akcji patronuje Europejski Trybunał Obrachunkowy, który będzie współpracował w tym zakresie z NIK.

 Postępowania kontrolne będą nadzorowane przez Janusza Wojciechowskiego, który pełni funkcję przedstawiciela Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Konieczność skontrolowania jakości powietrza wynika z tego, że od pewnego czasu Polska ma problem ze smogiem. Z kolei kontrola dobrostanu zwierząt jest uzasadniona wprowadzeniem nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej.

 Kontrola dobrostanu zwierząt od czerwca 2017 r.

Dopiero od czerwca 2017 roku rozpoczną się kontrole dobrostanu zwierząt. Będzie miała ona istotne znaczenie nie tylko z perspektywy zasad, które już teraz muszą być przestrzegane, ale również ze względu na potrzebę ich zmodyfikowania po 2020 roku. Respektowanie wymogów odnośnie do dobrostanu zwierząt, wprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej, należy do obowiązków wszystkich hodowców.

 Za niezachowanie wymogów sankcje finansowe

Od 2013 r. obowiązuje zasada, zgodnie z którą, wysokość przyznawanych płatności bezpośrednich jest uzależniona od tego, czy wnioskodawca przestrzega przepisów odnośnie do dobrostanu zwierząt. Obszar wymogów A obowiązuje od 2009 r., natomiast obszar B – od 2011 r. Karze podlega zarówno nieumyślne, jak i umyślne łamanie przepisów unijnych związanych z omawianą dziedziną. Sankcja ma postać obniżki dopłaty wyrażonej jednolicie w stawce procentowej – 1%, 3% lub 5% w przypadku nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, a 15%, 20% lub 100% w przypadku umyślnego złamania unijnych przepisów.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Powiatowi Lekarze Weterynarii przeprowadzają kontrole

Obowiązek kontrolowania tego, czy hodowcy przestrzegają zasad unijnych, spoczywa na Powiatowych Lekarzach Weterynarii, a nie na NIK. Kontrola dokonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli ma charakter ogólny i scentralizowany. Na co dzień, respektowanie przepisów prawa UE jest kontrolowane przez lekarzy weterynarii.

Odpowiednia swoboda ruchu i pełnowartościowa pasza

Wśród podstawowych wymogów unijnych wprowadzonych w celu zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt można wymienić między innymi żywienie zwierząt paszą pełnowartościową prawidłową dla gatunku i wieku zwierzęcia. Oczywistym wymogiem jest też dostęp do odpowiedniej ilości świeżej wody. Poza tym, trzeba zapewnić zwierzętom odpowiednią swobodę ruchu. Określenie „odpowiednia” może być różnie interpretowane i ma charakter ocenny. Należy jednak przyjąć – z perspektywy celu regulacji – że zwierzęta powinny mieć zapewnioną swobodę wstania i położenia się oraz dostępu do paszy.

 Raporty zawierające wyniki kontroli ukażą się dopiero w 2018 roku. Kontrola będzie prowadzona w pełnym zakresie – oprócz wymogów odnoszących się do żywienia i swobody ruchu zostaną wzięte pod uwagę także inne zasady. Otrzymane wyniki zostaną opublikowane i przekazane do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Tekst: Magdalena Lisek