Nowe zasady bioasekuracji w hodowli świń

zasady bioasekuracji w hodowli świń
Nowe zasady bioasekuracji w hodowli świń, fot. pixabay

Zasady bioasekuracji w hodowli świń mają pomóc w walce z ASF. Afrykański pomór świń jest szybko rozpowszechniającą się chorobą wirusową, która występuje u świń domowych, świniodzików i dzików. Jeśli dochodzi do zakażenia stada, choroba przebiega powoli, ale systematycznie doprowadza do poważnych spadków w produkcji zwierzęcej. Śmiertelność może dochodzić nawet do 100%. W Europie wirus jest coraz groźniejszy. W związku z tym zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Obowiązuje ono od 21 kwietnia 2021 roku i powinno być stosowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, na terenie których ta choroba występuje i gdzie znajdują się obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe przepisy wprowadzają wiele istotnych zmian w zakresie ochrony biologicznej hodowli trzody chlewnej. Znowelizowane przepisy w zakresie bioasekuracji odnoszą się do gospodarstw, które znajdują się w następujących strefach:

 • obszar objęty ograniczeniami I (dawny żółty)
 • obszar objęty ograniczeniami II (dawny czerwony)
 • obszar objęty ograniczeniami III (dawny niebieski)

z których są wywożone świnie, materiał biologiczny, świeże mięso i produkty pozyskiwane ze świń hodowanych i ubitych w obszarze II i III.

Nowe zasady bioasekuracji w hodowli świń w strefie żółtej

Wymienione gospodarstwa będą musiały wypełniać dodatkowe wymogi, bez realizacji których zwierzęta nie będą mogły znaleźć się w tzw. strefie białej. Dotyczy to wszystkich wymienionych stref. Zmiana szczególnie odnosi się do strefy żółtej, będącej dotychczas buforową.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Dodatkowe wymagania

Komisja potwierdziła zasadność dotychczasowych działań i obowiązków, ale wprowadziła dwa zupełnie nowe wymagania. Przede wszystkim hodowcy są zobowiązani do postawienia ogrodzenia, które będzie chroniło chlewnie i budynki, gdzie przechowywana jest pasza i ściółka. Drugi element dotyczy wprowadzenia w każdym gospodarstwie Planu bezpieczeństwa biologicznego.

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Każde gospodarstwo rolne, w których hodowana jest trzoda chlewna, powinno wprowadzić Plan bezpieczeństwa biologicznego, w którym znajdzie się opis najważniejszych czynności podejmowanych w celu ochrony przed afrykańskim pomorem świń i wnikaniem innych wirusów. W planie znajduje się osiem punktów ze szczegółowymi wytycznymi. Niektóre z nich są już znane od dawna, niektóre nowe. Oto szczegóły:

 1. Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”.
 2. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń – powinny się odbyć za każdym razem, kiedy świnie zostaną wyprowadzone z pomieszczeń albo raz na sześć miesięcy. Do tej czynności używa się jedynie środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii.
 3. Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu z strefy „czystej” odbywa się za każdym razem, gdy sprzęt jest zabrudzony lub był wynoszony poza strefę „czystą”, ewentualnie przynajmniej raz w tygodniu.
 4. Czyszczenie i dezynfekcja maszyn i samochodów – wszystkie samochody i maszyny wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą być czyszczone i dezynfekowane.
 5. Higiena osób obsługujących świnie lub pracujących przy paszy – każdy pracujący w strefie „czystej” musi przy wejściu zmienić obuwie i ubranie robocze. Mogą być one używane tylko w wyznaczonej strefie.
 6. Wprowadzanie świń do gospodarstwa – świnie mogą pochodzić tylko ze znanego źródła, posiadać świadectwo zdrowia i być oznakowane.
 7. Wysyłanie świń z gospodarstwa – można z gospodarstwa wysyłać jedynie świnie zdrowe, oznakowane zgodnie z przepisami i posiadające stosowne świadectwa (z niewielkimi wyjątkami dotyczącymi np. krycia knurem z innej hodowli.)
 8. Hodowca powinien posiadać wiedzę dotyczącą chorób świń.
 9. Wejście do strefy „czystej” osób z zewnątrz powinno odbywać się po spełnieniu określonych kryteriów (obuwie, strój roboczy, czyszczenie narzędzi).
 10. Pasza dla zwierząt musi być odpowiednio przygotowana.
 11. Materiał ściółkowy dla zwierząt powinien być przechowywany przez 90 dni bez możliwości dostępu do niego zwierząt.
 12. Wszystkie padł świnie, w wieku powyżej 28 dni, należy przechowywać w specjalnych kontenerach w strefie „brudnej” i zgłaszać raz w tygodniu do PLW.

Zadania weterynarza

Spełnianie wszystkich warunków narzucanych przez zasady bioasekuracji w hodowli świń będzie kontrolowane przez weterynarzy. Plan bezpieczeństwa bioasekuracji musi być przygotowany i zatwierdzony do 31 października 2021 roku dla gospodarstw, w których pracuje przynajmniej jedna osoba z zewnątrz. W dalszym etapie taki Plan musi być sporządzony również dla gospodarstw, które nie zatrudniają pracowników z zewnątrz. Wymóg musi być spełniony do końca 2021 roku. Kontrole weterynaryjne będą przeprowadzane w:

 • obszarach I i II – dwa razy do roku w odstępach około 4. miesięcy,
 • obszarze III – cztery razy do roku w odstępie 3. miesięcznym.

Wszystkie nowe wymagania mają pomóc w ograniczeniu i nierozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Układy kogeneracyjne dla gospodarstw szklarniowych