Kompostownik w ogrodzie – ekologicznie i ekonomicznie

Ilość „produkowanych” przez gospodarstwa domowe odpadów wzrasta z każdym rokiem. Na szczęście wzrasta też świadomość, że odpady należy segregować i odzyskiwać. Właściciele domów jednorodzinnych mają jeszcze jeden sposób na zmniejszenie ilości odpadów. Jest to utylizacja odpadów biodegradowalnych w kompostowniku. Zgodnie z art. 6k ustęp 4a ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 16 czerwca 2023 roku, rada danej gminy może w formie uchwały zwolnić w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej pory nie były to kwoty oszałamiające. Za posiadanie kompostownika zmniejszano opłaty o 1, 2 zł. Nie wszyscy więc właściciele nieruchomości decydowali się na takie rozwiązanie, wychodząc z założenia, że nie jest to opłacalne. W 2024 roku wiele gmin zdecydowało się na przygotowanie dotacji do zakupu kompostowników, chcą zachęcić swoich mieszkańców do biodegradacji. Jak to wygląda w praktyce?

Kto może otrzymać dofinansowanie do kompostownika?

W kompostownik zawsze warto zainwestować, bo to nie tylko redukuje ilość wyrzucanych śmieci, ale pozwala na naturalną biodegradację odpadów zielonych i na końcu – zagospodarowanie ich na działce lub w ogrodzie. Dodatkową zachętą jest dofinansowanie do kompostownika. Mogą się o nie starać nie tylko osoby fizyczne, ale też wspólnoty, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz spełniające wymagania jednostki sektora finansów publicznych. Zacząć trzeba od sprawdzenia, czy gmina, w której mieszkamy, przygotowała dotacje do zakupu kompostownika. Wyróżniające się w tym zakresie jest województwo małopolskie, które program przygotowało i dotacje uruchomiło. Warto sprawdzić, jak ta kwestia wygląda na terenie naszej gminy. Jeśli program funkcjonuje, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy możemy starać się o dofinansowanie. Należy spełniać trzy warunki:

  • posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której kompostownik będzie umieszczony,

  • prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek razem z załącznikami,

  • kupić kompostownik lub kompostowniki fabrycznie nowe.

Warto spieszyć się z wypełnieniem wniosków, bo ilość pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie jest w tym zakresie ograniczona.

O tym trzeba pamiętać!

Dane, zamieszczone we wniosku, muszą się zgadzać z informacjami znajdującymi się w księdze wieczystej nieruchomości. Jeśli dana nieruchomość takiej księgi nie posiada, trzeba posiadać dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Przy rozliczaniu dotacji należy posiadać dowód zakupu kompostownika lub kompostowników. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony w docelowym urzędzie gminy lub miasta, wysłany pocztą lub elektronicznie za pomocą powszechnie znanych systemów (obywatel.gov.pl lub ePUAP).

Jaka kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dotacji na omawiany cel wynosi 800 zł brutto. Można ją przeznaczyć jedynie na zakup kompostownika lub kompostowników. Nie wlicza się kosztów transportu i montażu. Kompostownik powinien być fabrycznie nowy i dodatkowo posiadać atest dopuszczający do powszechnego użytku. Model, pojemność, materiał z jakiego pojemnik jest wykonany, pozostają w gestii wnioskodawcy. Zanim właściciel posesji dokona zakupu, powinien podpisać umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zakup przydomowego kompostownika lub kompostowników. Weryfikacja składanych wniosków trwa około dwóch tygodni, ale każda z gmin oferujących tego typu dofinansowania może ustalić inne zasady.

Gmina Michałowice – wzór do naśladowania

Jedną z pierwszych gmin w Polsce, w których ruszył program jest gmina Michałowice, która już od 2023 roku dofinansowuje zakup kompostowników, wychodząc z założenia, że jest to nie tylko korzyść ekonomiczna dla gospodarstw domowych, ale przemyślana strategia ekonomiczna, korzystna dla gminy i środowiska naturalnego. Wyliczono, że odpady organiczne stanowią około 40% wszystkich produkowanych śmieci, więc koszt zagospodarowania jest bardzo wysoki. A przecież bioodpady mogą być użyteczne! Rachunek ekonomiczny jest prosty. Lepiej zachęcić ludzi do kompostowania, co wpłynie na poprawę struktury gleby, a jednocześnie odciąży gminę z obowiązku zagospodarowania bioodpadów. Coraz więcej gmin prowadzi tego typu politykę. Warto się zainteresować, czy na terenie, gdzie mieszkamy taki program funkcjonuje. Może być to dodatkowa zachęta do zagospodarowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach.

źródło: https://nowoczesnegminy.pl/gmina-michalowice-wzor-do-nasladowania/