Nowa edycja programu Czyste Powietrze 2023

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze debiutował we wrześniu 2018 roku, a ma być realizowany do 2029 roku. Jego zasadniczym celem jest likwidacja przestarzałych kotłów na paliwa stałe, które są nadal wykorzystywane do ogrzewania domów. 3 stycznia 2023 roku ruszyła kolejna edycja programu. Tym razem można uzyskać max 135 tys. złotych na termomodernizację domu oraz wymianę starych pieców. Należy jednak pamiętać, że dla wszystkich ubiegających się o wyższe dotacje podwyższono progi dochodowe. Konieczne będzie też przeprowadzenie audytu energetycznego budynku.

Czyste powietrze 2023 – wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie

Wyższe progi dochodowe i wyższe dofinansowanie wynikają z rosnących cen usług i produktów. Jak zmiany finansowe wyglądają w praktyce? W ubiegłym roku próg dochodowy wynosił 1564 złote, a obecnie wzrósł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego próg dochodowy zwiększy się z 2189 do 2651 zł. Generalnie wyróżnia się trzy grupy osób mogących dostać dofinansowanie. Istotna jest też informacja, że z programu będą mogły skorzystać osoby, które wcześniej otrzymały wsparcie. Chodzi o beneficjentów, którzy w poprzednich edycjach wymienili piec, a obecnie zamierzają np. przeprowadzić termomodernizację. Program nie dotyczy budynków nowobudowanych oraz wielorodzinnych. Maksymalna wysokość dotacji wzrosła z 79 do 135 tys. zł.

Podstawowy poziom dofinansowania

Pierwszy poziom dofinansowania przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych, ewentualnie lokali mieszkalnych, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z odrębną księgą wieczystą. Dochód takich osób nie może przekraczać 135 000 zł w skali roku i dotyczy to dochodów pochodzących z różnych źródeł. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:

  • demontaż dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła;

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

  • kupno i zamontowanie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;

  • wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, ewentualnie ekspertyz.

Podwyższony poziom dofinansowania

Zainteresowani podwyższonym poziomem dofinansowania powinni być właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wydzieloną księgą wieczystą w budynku jednorodzinnym. Dochód (miesięczny) na jednego członka rodziny nie powinien przekraczać 1894 złotych, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2651 złotych. Jeśli przyszły beneficjent prowadzi działalność gospodarczą pozarolniczą, roczny dochód z niej nie powinien przekraczać czterokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Rodzaj wspieranych przedsięwzięć jest podobny do tego z poziomu podstawowego.

Najwyższy poziom dofinansowania

W przypadku starania się o najwyższy poziom dofinansowania, beneficjenci muszą być właścicielem lub współwłaścicielem domu lub lokalu jednorodzinnego. Dodatkowo, miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 1090 zł, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1526 zł. Ewentualnie, wnioskująca osoba ma prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego opiekuńczego, a ten fakt jest potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.gov.pl, w WFOŚiGW, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Dotacja – Kredyt Czyste Powietrze

Zmiany dotyczą również oferty bankowej. Okazuje się, że kredyt z dotacją na inwestycje może być udzielony na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Do tej pory pożyczka była udzielana na inwestycję rozpoczętą od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze – wniosek

Wnioski w ramach nowej edycji programu Czyste Powietrze składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budynek mieszkalny musi znajdować się na terenie województwa przypisanego danemu WFOŚiGW. Zmiana dotyczy faktu, że wnioski mogą być składane wyłącznie przez serwis gov.pl lub system: Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Jeśli wnioskodawca posiada podpis elektroniczny odbywa się to w wersji elektronicznej. Jeśli brak jest podpisu elektronicznego, należy dostarczyć jeszcze wersję papierową (podpisaną!!!) z załącznikami. Wnioski papierowe można dostarczyć za pomocą gmin, pocztą, na adres WFOŚiGW albo bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.