Rekompensata za bioasekurację

Rekompensata za bioasekurację
Rekompensata za bioasekurację, fot. K-State Research and Extension źródło: flickr.com

Rekompensata za bioasekurację  – nowe formy pomocy dla hodowców trzody chlewnej2017 r. przyniósł sporo strat dla hodowców trzody chlewnej – ich przyczyną były ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF). Powstałe szkody zostaną zrekompensowane w drodze pomocy państwa przyjmującej różne formy.

Wśród dostępnych form pomocy można wymienić między innymi wsparcie mające na celu zabezpieczenie gospodarstw, rekompensatę, albo nieoprocentowaną pożyczkę. Rolnik nie może chronić swojego gospodarstwa przed ASF poprzez strzelanie do dzików roznoszących wirusa – tylko myśliwi są do tego uprawnieni. Rolnikom pozostaje natomiast ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Wsparcie i pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne na terenach, które zostały objęte afrykańskim pomorem świń i decydujący się na zakończenie chowu trzody chlewnej mogli otrzymać pomoc finansową w wysokości 60.000 PLN. Poza tym, przysługiwało im prawo do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, czyli inaczej mówiąc, na założenie przedsiębiorstwa. Wysokość takiej dotacji wynosiła do 100.000 PLN.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Pomoc udzielana w ramach PROW

Pomoc finansowa jest udzielana rolnikom z obszarów objętych ASF w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2010. Pomoc finansowa opisana wyżej niestety była udzielana tylko do 28 lipca – taki termin składania wniosków uniemożliwił niektórym rolnikom skorzystanie z tej bardzo interesującej opcji. Rolnicy, którzy zdążyli złożyć wnioski i ich pisma zostały zaakceptowane, otrzymali środki finnasowe z puli przeznaczonej na Restrukturyzację małych gospodarstw, albo na Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Czy problem został rozwiązany? Na to pytanie powinni odpowiedzieć rolnicy, którym pomocy nie przyznano, albo którzy nie otrzymali dostatecznych informacji w zakresie możliwości ubiegania się o taką pomoc.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa ma znaczenie

Gospodarstwa rolne, których wielkość ekonomiczna wynosi mniej niż 10.000 euro  Rolnicy posiadający takie gospodarstwa rolne, położone na obszarze objętym ASF, mogli skorzystać z pomocy finansowej. Państwo zaproponowało im zaprzestanie chowu i hodowli świń w zamian za pomoc finansową w wysokości 60.000 PLN – o czym była mowa na wstępie. Niemniej postawiło jeszcze pewne dodatkowe warunki. O takie wsparcie mogli ubiegać się tylko rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie – jako rolnik, albo małżonek rolnika.

Dodatkowo, wymagana była ciągłość okresu ubezpieczenia – ustalono okres co najmniej 24 miesięcy nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Brano pod uwagę tylko okres poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Poza tym, postawiono warunek, że nie można prowadzić w tym czasie innej działalności gospodarczej.

Z tej opcji pomocy finansowej mogli skorzystać wyłącznie rolnicy, którzy nie otrzymali rekompensaty za zaprzestanie hodowli trzody chlewnej w gospodarstwie. Podobne warunki określono w odniesieniu do gospodarstw rolnych, których wartość ekonomiczna wynosi mniej niż 15.000 euro, ale więcej niż 10.000 euro. Oczywiście obowiązkowe było sporządzenie biznesplanu uzasadniającego, że inwestycja będzie rentowna. Krótka analiza dostępnych form pomocy zaproponowanych w 2017 r. skłania do postawienia pytania o to, jak powinna wyglądać pomoc ze strony państwa dla osób, zmuszonych do zaprzestania prowadzenia dotychczasowej działalności. Oby 2018 r. przyniósł mniej biurokracji, a więcej efektywnego wsparcia ze strony państwa.

 

Tekst: Magdalena Lisek