Ulga w razie klęski żywiołowej – rok zwolnienia od podatku

Ulga w razie klęski żywiołowej
Ulga w razie klęski żywiołowej – rok zwolnienia od podatku, fot. courane01 źródło: flickr.com

Ulga w razie klęski żywiołowej jest bardzo rzadko wykorzystywana, choć w tym przypadku jest to pożądane – zarówno przez Skarb Państwa, jak i przez rolników.

Ze wspomnianej ulgi mogą skorzystać rolnicy w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, określonego w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915. – o jego wprowadzeniu decyduje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest możliwe m.in. w razie awarii technicznych lub katastrof naturalnych – gdy istnieje zagrożenie dla dużej liczby osób, mienia w wielkich rozmiarach, albo znacznego obszaru środowiska naturalnego.

Ulga przyznawana fakultatywnie!

Samo wprowadzenie stanu klęski żywiołowej nie zobowiązuje organu podatkowego (burmistrza, wójta, prezydenta miasta) to przyznania ulgi w podatku rolnym. Przyznanie takiej ulgi jest fakultatywne – zależne od uznania administracyjnego organu. Ulga w razie klęski żywiołowej ma specyficzny charakter także dlatego, że przypomina zwolnienie podatkowe. Organ podatkowy może zaniechać poboru podatku (obliczy, ale nie pobierze), albo ustalenia należności (w ogóle nie obliczy podatku stwierdzając, że podatnikowi przysługuje ulga). Podatnik może zatem nie zapłacić nic, albo uiścić tylko część podatku – zależnie od treści decyzji organu.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Od czego zależy wysokość ulgi?

Dwoma podstawowymi czynnikami wpływającymi na wysokość ulgi podatkowej przyznawanej w razie klęski żywiołowej są:

  • rozmiar strat spowodowanych klęską żywiołową w gospodarstwie rolnym
  • wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ustawowego ubezpieczenia

Ulga w razie klęski żywiołowej jest przyznawana za rok podatkowy, w którym wprowadzono stan klęski żywiołowej – chyba że stan nadzwyczajny wprowadzono po zapłaceniu podatku za dany rok – wtedy ulga jest stosowana w następnym roku podatkowym.

Rolnik musi złożyć wniosek

Żeby skorzystać z ulgi podatkowej trzeba złożyć wniosek. Wzór powinien być dostępny na stronie internetowej urzędu gminy – każdy urząd może dysponować trochę innym formularzem, więc lepiej wykorzystać ten, który jest wymagany w danej gminie, żeby uniknąć formalnych błędów.

Jakie szkody uzasadniają przyznanie ulgi?

Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej może być przyznana pod warunkiem, że doszło do istotnych szkód w budynkach należących do gospodarstwa domowego, inwentarzu żywym lub martwym, albo w ziemiopłodach lub drzewostanie. Brak związku przyczynowo – skutkowego między wystąpieniem klęski żywiołowej, a szkodą w gospodarstwie rolnym podatnika uniemożliwia mu skorzystanie z przedstawionej w artykule ulgi. Uznanie organu podatkowego jest dość szerokie – musi on na podstawie informacji we wniosku stwierdzić, czy szkoda jest istotna – nieistotne szkody nie uzasadniają przyznania ulgi.

Tekst: Magdalena Lisek